Skip links

Становища:​

СТАНОВИЩЕ НА СИИ ПО ПРОЕКТА НА ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА НЗОК ЗА 2024 Г.

СТАНОВИЩЕ НА ССИ ПО ПРОЕКТА НА ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА ДОО ЗА 2024 Г.

СТАНОВИЩЕ НА СИИ ПО ПРОЕКТА НА ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА ЗА 2024 Г.

СТАНОВИЩЕ НА ССИ ОТНОСНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МС ЗА МРЗ ЗА 2024 Г.

ССИ ИЗРАЗЯВА ПРИНЦИПНА ПОДКРЕПА ЗА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2023 Г., НО ОТПРАВЯ ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕКСТА

СТАНОВИЩЕ НА ССИ ОТНОСНО: ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО, ПУБЛИКУВАН ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 17.03.2023Г.

ССИ: ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ МОГАТ ДА ДОВЕДАТ ДО РЕПРЕСИЯ И ФАЛИТИ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС

ССИ ВНЕСЕ В МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА СИ ЗА ПРОМЕНИ В КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО

Становище на ССИ относно: Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза, внесен от министъра на здравеопазването

Становище на ССИ относно: Проект на Постановление на Министерски съвет за определяне размера на минималната работна заплата за страната за 2023г.

Становище на Съюза за стопанска инициатива във връзка с проект на Закон за допълнение на Кодекса на застраховането

Позиция на Съюза за стопанска инициатива относно Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда № 48-254-01-27

ССИ СЪС СТАНОВИЩЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА 31.10.2022Г.

ССИ със становище от участието си в Кризисния Щаб

Становище на ССИ до оперативна работна група „Външна икономическа политика“

Становище на ССИ до работна група за разработване на мерки за справяне с високите цени на горивата, природния газ и електроенергията

Становище на ССИ до „Оперативна работна група за подобряване на бизнес средата“ към МИИ

Становище от доц. д-р Блага Петрова Маджурова във връзка с предложение на Министерство на труда и социалната политика относно механизъм за определяне на Минималната работна заплата и предложените варианти.

Декларация на Съюза за стопанска инициатива

ССИ, АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ поискаха по-големи компенсации за бизнеса за скъпия ток и спешна среща с премиера Кирил Петков

Становище на ССИ относно предложените от Главния държавен здравен инспектор нови ограничителни мерки

Становище на ССИ по конституционно дело № 13/2021 г. относно таксите за изземване на количества наносни отложения от река Дунав

Позиция на ССИ за ценовия шок на свободния пазар на електроенергия

Становище на ССИ относно предложените от Главния държавен здравен инспектор нови ограничителни мерки

Съюзът за стопанска инициатива подкрепи по време на заседанието на НСТС предложените промени в Наредбата за медицинската експертиза

Становище на Съюза за стопанска инициатива по Проекта на Постановление на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при преустановяване на работа поради извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Становище на Съюза за стопанска инициатива относно предложенията на Министерството на труда и социалната политика за изменение и допълнение в Кодекса на труда за уреждане на някои аспекти на трудовото правоотношение по време на обявено извънредно положение

Становище на Съюза за стопанска инициатива относно предложения за изменение и допълнение в Кодекса за социално осигуряване – уреждане на заплащането на работодателите за сметка на средствата от фонд „Безработица” на държавното обществено осигуряване на сума в размер на 60 % от осигурителния доход

Становище на Съюза за стопанска инициатива до Заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика във връзка с Обобщените мерки за ограничаване на злоупотребите при получаване на краткосрочни парични обезщетения за временна неработоспособност по Кодекса за социалното осигуряване

Становище на Съюза за стопанска инициатива по проекта „Силна социална Европа за справедливи промени“

Становище относно политиките за демографско развитие на населението на РБ и за активен живот на възрастните хора

Становище на ССИ относно законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Позицията на Съюз за стопанска инициатива относно необходимостта от ратифициране на Конвенция № 154 за насърчаване на колективното договаряне на Международната организация на труда във връзка със Заповед № РД-01-344/16.05.2019 г. на Министъра на труда и социалната политика

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Становище на ССИ относно плана за възстановяване и устойчивост на Република България

Съюзът за стопанска инициатива подкрепя предложените изменения в закона за лечебните заведения

Становище на Съюза за стопанска инициатива по проекта на План за възстановяване и устойчивост на Република България

Съюзът за стопанска инициатива не подкрепи увеличаването на минималната работна заплата от 1 януари 2021 година

Предложение на Съюза за стопанска инициатива за промени в подзаконовата нормативна уредба, касаеща дейността на Центровете за професионално обучение (ЦПО)

Становище на Съюза за стопанска инициатива до Националния съвет за тристранно сътрудничество относно необходимите мерки за намаляване на неблагоприятните последици върху българската икономика от разпространението на COVID-19

До Г-жа Цвета Караянчева председател на 44-то Народно събрание относно: Предложение вх. № 054-04-67/18.03.2020 г. от Менда Стоянова и група народни представители за допълнение на Законопроекта за мерките по време на извънредно положение № 054-01-24, внесен от Цвета Караянчева и група народни представители на 16.03.2020 г., приет на първо гласуване на 18.03.2020 г.

Писмо от 15.03.2020 г. от Съюза за стопанска инициатива до Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно възможността за създаването на т.нар. „чисти транспортни коридори“

Становище на Съюза за стопанска инициатива до Председателя на Народното събрание относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, сигнатура № 053-04-9 от 04.03.2020 г.

Становище на ССИ относно: Законопроект за ратифициране на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, подписано на 30 октомври 2016 г. в Брюксел, № 902-02-17, внесен от Министерски съвет на 28.06.2019 г.

Становище на ССИ по проекта на държавен бюджет и макрорамка

Становище до ОИСР относно напредъка на РБ по прилагането на политиките за многостепенното управление и децентрализацията

Становище на ССИ по законопроект за изменение и допълнение на държавния бюджет на РБ с което се предвижда въвеждане на видеонаблюдение в случаите на производство и складиране на етилов алкохол и дестилати и на тютюневи изделия

Становище на Съюз за стопанска инициатива за промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Становище по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, публикуван за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации към Министерски съвет

Становище до Европейския социален фонд от Съюз за стопанска инициатива, национално представителна организация на работодателите в Република България, във връзка с размера на долната финансова граница при обявяването на процедури за финансиране от Европейския социален фонд

СТАНОВИЩЕ НА ССИ ОТНОСНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МС ЗА МРЗ ЗА 2024 Г.

ССИ в цифри

10 000+

предприятия

66

браншови
организации

120 000+

заети лица

103

местни
структури

Актуално по темата

Tags

БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО КИБЕРСИГУРНОСТ ОБЯВЯВА ПЪРВАТА СИ СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА

Стипендиантската програма на Българската асоциация по киберсигурност /БАК/ осигурява пет едногодишни безплатни абонамента за най-популярната платформа за университетско е-образование в