Skip links

Съюзът за стопанска инициатива подкрепя предложените изменения в закона за лечебните заведения

Със Законопроекта за изменение на Закона за лечебните заведения № 054-01-117, с вносител Даниела Дариткова, се предлага изключване от общата забрана ръководните органи на държавните и общинските лечебни заведения и на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие в капитала, които са публични предприятия, да не работят по трудово правоотношение по отношение на лекарите и лекарите по дентална медицина. Така практикуващите в този вид лечебни заведения лекари ще могат да кандидатстват в конкурсите за избор на ръководни органи, без да е необходимо да преустановяват дейността сr на лекари по трудово правоотношение в съотвeтното лечебно заведение.

Съюзът за стопанска инициатива подкрепя това предложение, като счита за правилно и целесъобразно включването на лекарите и лекарите по дентална медицина, работещи в лечебни заведения, в изключенията на забраната на чл. 20, ал. 3 от ЗПП за назначаване за управители и изпълнителни членове на съветите на директорите и на управителните съвети на лица, които работят по служебно или по трудово правоотношение.

Проектозаконът предвижда също така отмяна на чл. 63, ал. 4 от Закона за лечебните заведения. Нормата на чл. 63, ал. 4 от ЗЛЗ е била разписана касателно нормата на ал. 3 в редакцията й преди изменението от ДВ, бр. 85 от 2020 г. В тази редакция на чл. 63, ал. 3 от ЗЛЗ е бил уреден 3 годишният мандат на управителните органи на държавните и общински лечебни заведения за болнична помощ, диагностично-консултативните центрове – еднолични търговски дружества, и лечебните заведения по чл. 10 – еднолични търговски дружества. Като ал. 4 е допускала възможността договор за управление да се сключи и за нов тригодишен мандат. С промяната на ал. 3 (ДВ, бр. 85 от 2020 г.), съгласно която назначаването на ръководните органи на държавните и общинските лечебни заведения и на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие в капитала, които са публични предприятия, се извършва при условията и по реда на ЗПП, нормата на ал. 4 влиза в пряко противоречие с разписаните в ЗПП условия и остава лишена от съдържание, доколкото е нарушена връзката й с ал. 3 при тълкуване и изясняване на нейния смисъл.

Предвид на всичко изложено Съюзът за стопанска инициатива със свое становище подкрепи предложения Законопроекта за изменение на Закона за лечебните заведения № 054-01-117, с вносител Даниела Дариткова.