Skip links

Предложение на Съюза за стопанска инициатива за промени в подзаконовата нормативна уредба, касаеща дейността на Центровете за професионално обучение (ЦПО)

Съюзът за стопанска инициатива изпрати своите предложения на Министъра на образованието и науката г-н Красимир Вълчев за промени в подзаконовата уредба на дейността на ЦПО, а именно в Наредба № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация (Наредба № 1), обн. ДВ, бр. 18 от 28.02.2020 г.

В писмото са изразени притесненията ни като национално представителна работодателската организация, свързани с прилагането на  изискванията на Наредба № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация (Наредба № 1), обн. ДВ, бр. 18 от 28.02.2020 г., и касаят следните моменти:

В обхвата на издадената Наредба № 1 от 19.02.2020 г. са включени и държавните изпити за придобиване на професионална квалификация в професионалното обучение и на изпитите за придобиване на професионална квалификация по част от професия в професионалното обучение (чл. 1, ал. 2, т. 2 и т. 3), каквито се провеждат от Центровете за професионално обучение. Чл. 4, ал. 2, т. 9 от Наредба № 1 поставя изискване във връзка с подготовката, организирането и провеждането на изпити, а именно осъществяването на видеозапис в помещенията за размножаване на изпитните материали и във всички изпитни зали. Наредба № 1 е обнародвана на 28.02.2020 г., като не е предвидено отложено действие, а само две седмици по-късно с решение на Народното събрание беше обявено извънредно положение във връзка с кризата с разпространението на COVID-19 и Министърът на здравеопазването разпореди преустановяване на дейността на обучителните институции, включително Центровете за професионално обучение. Така ЦПО бяха съществено възпрепятствани да организират дейността си в съответствие с изискванията на Наредба № 1.

Отделно от това повечето ЦПО нямат нито техническа, нито финансовата възможност да обезпечат подобно видеозаснемане, особено след епидемиологичната обстановка, в рамките на която беше забранено на ЦПО да работят.

            Освен това в Наредба №1 е предвидено обучаващите се по една и съща специалност от професия да полагат изпита в частта по чл. 3, ал. 1 , т. 1 по една и съща изпитна тема или писмен тест по същата изпитна тема съобразно одобрения годишен график за полагане на изпитите. ЦПО организират обученията на различен принцип – целогодишно, който се различава от организацията на обучението в професионалните училища, което е обвързано с учебната година. Още повече, че обученията в ЦПО се извършват по поръчка на конкретен работодател/и или по заявка на самите обучаеми лица. Ето защо за обучението в ЦПО не е целесъобразно изпитите да се провеждат съобразно предварително одобрен график и по една и съща изпитна тема.

Предвид на изложеното, от Съюза за стопанска инициатива предлагаме следното:

  1. С цел осигуряване на възможност на Центровете за професионално обучение да организират и приведат дейността се спрямо изискванията на Наредба № 1 и да се осигури възможност те да продължат нормалното си функциониране до края на календарната година, да се предвиди отлагане на действието на Наредба № 1 за след 01.01.2021 г.
  2. За постигане на синхрон между нормативната уредба и наложилите се от практиката потребности и особености по организиране от Центровете за професионално обучение на държавните изпити за придобиване на професионална квалификация в професионалното обучение и на изпитите за придобиване на професионална квалификация по част от професия в професионалното обучение, да се сформира работна група с представители на всички заинтересовани страни, която да извърши анализ на текстовете на  Наредба № 1 и да излезе с конкретни предложения за промени в Наредба № 1 досежно частта, касаеща дейността на ЦПО.