Skip links

Становище относно политиките за демографско развитие на населението на РБ и за активен живот на възрастните хора

Становище на Съюза за стопанска инициатива до г-жа Марияна Николова, Заместник министър – председател по икономическата и демографската политика и Председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество относно политиките за демографско развитие на населението на Р България и за активен живот на възрастните хора.

УВАЖАЕМА Г-ЖО НИКОЛОВА,

Като има предвид дълготрайната, изключително неблагоприятна и тежка демографска ситуация в България, ССИ принципно подкрепя работата на правителството и на администрацията за решаване на демографските проблеми, свързани с ниските нива на раждаемост, високите нива на смъртност, засилените миграционни потоци, намаляването и застаряването на населението и на работната сила, обезлюдяването на населени места и райони.

Демографските промени рефлектират върху състоянието на финансите, икономическото развитие, пазара на труда, функционирането на всички социални системи. Недостигът на работна сила вече е факт в почти  всеки сектор на икономиката, като някъде достига до 30-40%. (Подобни данни публикува НСИ).

Считаме, че мерките, които се предлагат на вниманието на членовете на Националния съвет по демографска политика следва да бъдат обсъдени в много по-детайлно разписани параметри от гледна точка на:

  1. Включването и определянето на мястото на тези мерки в официалната стратегическа и оперативна рамка на правителството за реализиране на демографската политика, вкл. Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението на Р България (2012-2030 г.) и годишните оперативни планове към нея, а дори и Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019-2030 г.).
  2. Изясняване на отговорните институции за изпълнение на всяка от предложените мерки.
  3. Подробна финансова и целесъобразна обосновка за всяка от мерките, както и предварителна оценка на въздействието им от гледна точка на  изпълнение на дългосрочните цели на държавната демографска политика.
  4. Изготвяне на проект/проекти  и пакет от законодателни промени.
  5. Обосновка на предложенията от гледна точка на недопускане на дискриминативно отношение към някои социални групи.
  6. Елиминиране на възможности за съдържателно и/или финансово дублиране на предлаганите мерки с други сходни и изпълнявани към момента мерки. 

По отношение на доста общо формулираните мерки: „Развитие на политиките за привличане на българи, живеещи в чужбина“ и „Въвеждане на модерна имиграционна политика с поставяне на условия и критерии за подбор на потенциалните имигранти, съобразени с потребностите на държавата“, изразяваме мнение, че:

  1. Не следва да се търси просто количественото нарастване на броя на населението, а мерките следва да са съобразени много повече с качествените и демографските характеристики на хората/човешките ресурси (вкл. пол, възраст, образование, здравословно състояние, образование, квалификация, умения и др.).
  2. Бизнесът следва по-активно да бъде включван в изясняване на дългосрочните потребности от работна сила с конкретни характеристики.