Skip links

Становище до Европейския социален фонд от Съюз за стопанска инициатива, национално представителна организация на работодателите в Република България, във връзка с размера на долната финансова граница при обявяването на процедури за финансиране от Европейския социален фонд

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Съюзът за стопанска инициатива като национално представителна организация на работодателите в Република България, представляваща интересите на над 5 000 предприятия, приветства и изцяло подкрепя инициативите на Европейския социален фонд.

Над 95% от членовете на Съюза за стопанска инициатива са микро, малки и средни предприятия и занаятчии. Това е групата от предприятия, които имат най-голяма нужда от финансова подкрепа, за да квалифицират и преквалифицират своя персонал, за да успеят да запазят своята  конкурентноспособност и да се развиват.

Предвид предстоящите предизвикателства пред всички eвропейски икономики, включително българската, свързани с цифровизацията, прехода към кръгова икономика и липсата на кадри с определени професии, считаме, че ЕСФ трябва да насочи вниманието си и да разшири възможностите за финансиране  в следните области:

  1. Повишаване на цифровите умения, в т. ч. в познанията за осигуряване и спазване на протоколите за сигурността на информацията (киберсигурност) на заетите в микро, малките и средни предприятия;
  2. Квалификация и преквалификация на персонал в зелени професии, за да се постигне плавно прехода към кръгова икономика;
  3. Преквалификация на персонал по търсени от работодателите и на пазара на труда професии.

От своя 30-годишен опит като национално представителна работодателска организация, Съюзът за стопанска инициатива заявява с  убеденост безспорността на ползите от действията на ЕСФ за подкрепа на ММСП, които нямат нито финансовия, нито административния капацитет да се справят сами в силно конкурентната пазарна среда.

Изхождайки от направените изводи, които са резултат от многогодишни проучвания между членовете на Съюза за стопанска инициатива, намираме, че поставянето на висока долна финансова граница при обявяването на процедури за финансиране, е пречка за кандидатстване както за микро и малките предприятия, така и за тези, които не заявяват нужда от по-голямо финансиране. Ето защо, считаме, че намаляването на долната финансова граница от 50 000 лв. напр. на 10 000 или 20 000 лв. ще разшири възможността на микро и малките предприятия да кандидатстват за финансиране и като цяло ще се повиши броят на финансираните предложения, което ще доведе неизменно до по-висок резултат при осъществяването на целите на фонда.

Надяваме се настоящите предложения да намерят своето отражение в планирането на дейността на Европейския социален фонд и мерките, които ще подкрепя от 2021 г.