Skip links
сси

ССИ СТАРТИРА 4-ГОДИШЕН ПРОЕКТ В ОБЛАСТТА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Съюзът за стопанска инициатива (ССИ) стартира изпълнението на административен договор за безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-1.005-0005, проект „Съвместни дейности на социални партньори за въвеждане на инструменти за ранно предупреждение и на механизми за оптимизация на работата на МСП, свързани с предизвикателствата на двойния преход“, по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, процедура BG05SFPR002-1.005 „Социално партньорство“.

Продължителността на проекта е 47 месеца, като стартира на 05.02.2024 г. и ще приключи на 31.12.2027 г. Общият бюджет на проекта е 6 446 042,40 лева, от които 5 402 557,04 лева европейско финансиране и 1 043 485,36 лева национално съфинансиране.

Общата цел на проекта е свързана с насърчаване на социалния диалог и колективното договаряне посредством разработване, апробиране и прилагане на механизъм за ранно предупреждение (МРП) в България на национално и регионално равнище, с основен акцент върху дигиталната трансформация, киберсигурността и екологичната устойчивост на МСП, в т.ч. микропредприятията и занаятите, както и чрез адресиране на предизвикателствата, свързани със създаването и поддържането на информационни системи (електронни регистри) на КТД в страната.

Предвидените дейности по проекта ще бъдат изпълнявани съвместно в партньорство с  КТ „Подкрепа“, Конфедерацията на независимите синдикати в България и Министерство на труда и социалната политика и включват:

1. Подготовка на набор от предложения и/или препоръки за усъвършенстване на законодателната и нормативната рамка, вкл. по отношение на регистъра на КТД, съгл. чл. 53 от Кодекса на труда, гарантиращи организацията, информационното осигуряване, наблюдението и контрола на процеса на КТД. 

2. Пилотно разработване и прилагане на стратегии, мерки и процедури, свързани с механизма за ранно предупреждение на ЕС в микропредприятията и занаятите, за преодоляване на предизвикателствата и трудностите, предизвикани от последствията от COVID-19 и предизвикателствата на двойния преход.

3. Провеждане на конференции, семинари, работни групи и обучения.

Очакваните резултати са:

1. Изготвени проекти за изменение и допълнение на съществуващото законодателство и/или проекти на нови законови и подзаконови нормативни актове за усъвършенстване на нормативната рамка в България, свързана с организацията, електронизацията и информационното осигуряване, наблюдението и контрола на процеса на КТД, както и изготвено техническо задание за създаване на електронен регистър на КТД в България.

2. Разработен, утвърден и широкомащабно приложен механизъм за ранно предупреждение, отчитащ регионалните специфики на бизнеса и местните нива на готовност за прилагане на основните условия за процесите на дигитална трансформация, киберсигурност и екологична устойчивост.

3. Разработени обучителни програми в направления, свързани с новите форми на труд, двойния преход и механизма за ранно предупреждение и проведени обучения, семинари, работни групи и конференции.