Skip links

ГЛЕДНАТА ТОЧКА НА МСП ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАСТОЯЩАТА И БЪДЕЩАТА СОЦИАЛНА ПРОГРАМА НА ЕС

„Участието на SMEunited в срещата на върха във Вал Дучес показва признаването на ролята на МСП в нашето общество за създаване на устойчива икономика, богатство и работни места“, заяви Валентина Гуера, директор по социални въпроси и обучение по време на срещата на Комитета за социален диалог.

Обсъждайки бъдещата роля на Европейския орган по труда и предизвикателствата пред МСП да предоставят трансгранични услуги, г-жа Гуера напомни непропорционалните и непрозрачни национални разпоредби за командироване на работници в държавите-членки на ЕС. SMEunited призовава за намаляване на бюрокрацията и прилагане на обща и достъпна система за процедурите. Изискванията за уведомяване, докладване и проверка трябва да бъдат сведени до минимум, опростени, прозрачни и разбираеми.

Координираният подход на системите за социална сигурност също трябва да бъде приоритет за улесняване на командироването на работници. Трябва да продължи работата по преразглеждане на Регламент 883/04 относно координацията на системите за социална сигурност, както и сътрудничеството между държавите-членки за приемане на електронна декларация за предварително уведомяване. „Командироването на работници е много сложно законодателство с голям брой задължения за работодателите. За да се позволи на МСП и занаятите да спазват правилата, е много необходимо опростяване“, продължи тя.

По време на комисията по социални въпроси на 7 февруари членовете на SMEunited обмениха мнения относно инициативите за социален диалог и текущите законодателни документи. На среща с белгийското председателство на ЕС, членовете на SMEunited потвърдиха своя ангажимент и подкрепа за подготовката на Конференцията на високо равнище в La Hulpe и за необходимостта от създаване на положителна икономическа спирала за МСП, постигащи амбициозни социални цели.

Leave a comment