Skip links

Позицията на Съюз за стопанска инициатива относно необходимостта от ратифициране на Конвенция № 154 за насърчаване на колективното договаряне на Международната организация на труда във връзка със Заповед № РД-01-344/16.05.2019 г. на Министъра на труда и социалната политика

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАМЕСТНИК – МИНИСТЪР,

Във връзка с поставената задача на работната група, назначена със Заповед  № РД-01-344/16.05.2019 г. на Министъра на труда и социалната политика, относно извършването на оценка на необходимостта и евентуалните ползи от ратифицирането на Конвенция № 154 за насърчаване на колективното договаряне на Международната организация на труда, Съюзът за стопанска инициатива изразява следното становище:

Конвенция № 154 за насърчаване на колективното договаряне на Международната организация на труда е насочена към ангажиране на усилията на държавите за разширяване на обхвата на колективното договаряне и създаването на подходящи мерки за постигането на тези цели, като поставя широк диапазон от въпроси, които следва да бъдат обхванати от колективното договаряне.

Съюзът за стопанска инициатива подкрепа необходимостта от извършването на някои реформи в нормативната уредба досежно колективното трудово договаряне и провеждането на дискусия между социалните партньори относно обхвата на евентуални законодателни промени в тази област. Предвид на това изразяваме принципната си позиция, че проучването на консенсусните сфери за реформа на уредбата на колективното трудово договаряне, включително чрез разширяване на обхвата му, би могло да се извърши и преди държавата да е пристъпила към ратифициране на Конвенция 154 на МОТ.

Според нас именно проучването на възможностите за извършване на реформа в националното законодателство в разглежданата област, която да отчете в максимална степен особеностите на националното ни икономическо и обществено развитие, би допринесло съществено за извършването на точна преценка за необходимостта от ратифицирането на Конвенция № 154 за насърчаване на колективното договаряне на Международната организация на труда.