Skip links

Становище на Съюза за стопанска инициатива до Председателя на Народното събрание относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, сигнатура № 053-04-9 от 04.03.2020 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

Съюзът за стопанска инициатива като национално призната представителна организация на работодатели, която защитава интересите на микро, малкия и среден бизнес в България, чийто член е Сдружението на каменоделците в България, представляващо на национално ниво фирмите, предоставящи каменоделските услуги в гробищните паркове на територията на цялата страна, изразяваме категоричната си подкрепа относно предложеното със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството на територията, № 053-04-9 от 04.03.2020 г., за създаването на нова ал. 12 в чл. 64 от ЗУТ, с която сe създава законова делегация за общинския съвет да приеме наредба за управлението и вътрешния ред в гробищните паркове, реда и условията за погребения и кремации, ползването и благоустрояването на гробните и урнови места и свързаните с тази дейности услуги на територията на общината, както и за определяне на изискванията към търговците, извършващи погребални, строително-монтажни и каменоделски услуги на територията на гробищните паркове.

Считаме, че без наличието на изрична регламентация на посочените обществени отношения и без наличието на законова делегация за общинските съвети да приемат такава уредба, се създават предпоставки за хаос в гробищните паркове, допускане на територията на гробищните паркове на лица и фирми от сивия сектор. 

Според експертната преценка на осъществяващите в този сектор дейност фирми произхождащите от този закон наредби за работа в гробищните паркове ще позволят:

  1. В гробищните паркове да работят квалифицирани, изрядни и порядъчни професионалисти;
  2. Режимът на работа в гробищните паркове ще елиминира възможността за измами и рекет в гробищните паркове;
  3. Ще се ограничи значително дейността на скитащите лица от сивия сектор;
  4. Гражданите, посещаващи гробищните паркове, ще бъдат защитени от изнудване. Те са предимно възрастни хора и обществото е в дълг към тях.

Предвид на всичко изложено изразяваме категоричната си подкрепа към предложеното изменение в чл. 64, ал. 12 от ЗУТ със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството на територията, № 053-04-9 от 04.03.2020 г., и призоваваме всички народни представители без значение на политическите пристрастия да подкрепят тези промени.