Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Програми и Проекти

Над 200 наши фирми ще обучат персонала си и ще привлекат безработни Схемата е...

В рамките на тази година започна изпълнението на 205 проекта по схемата „Умения“ на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“/ОПРЧР/, каза на семинар за журналисти заместник-социалният министър Зорница Русинова. Схемата е на стойност 33 млн. лв., като 205 български фирми ще имат възможността както да обучат персонала си, така и да привлекат неактивни и безработни, което …

Над 200 наши фирми ще обучат персонала си и ще привлекат безработни Схемата е на стойност 33 млн. лв. Прочетете още »

Регламент за създаване на програма „Цифрова Европа“ 2021/2027

Като част от следващия дългосрочен бюджет на ЕС (МФР 2021-2027) Европейската комисия предложи нова програма за финансиране, озаглавена Програма „Цифрова Европа“ (DEP), която е част от главата „Единен пазар, иновации и цифрови технологии“ на ЕС. Тя е основана на стратегията за единен цифров пазар, стартирана от Комисията през май 2015 г. и основната й цел …

Регламент за създаване на програма „Цифрова Европа“ 2021/2027 Прочетете още »

Обществена консултация на Европейската комисия по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Европейската комисия провежда обществена консултация във връзка с  оценка на подкрепата на Европейския социален фонд за образованието. Крайният срок на консултацията е 24 февруари 2020 год. С оглед на запазването и разширяването на схемите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, подпомагана от Европейския социален фонд, свързани с образование, в т.ч. квалификация и преквалификация на …

Обществена консултация на Европейската комисия по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Прочетете още »

Проект „Успешни заедно – ^ЗА^ Едно Достойно Ново Образование“

На 20 декември 2019 година се проведе заседание на Националния съвет за насърчаване на заетостта, на което Съюзът за стопанска инициатива отчете изпълнението на своя проект „Успешни ЗАЕДНО – ЗА Едно Достойно Ново Образование“. Проеткът се изпълнява в рамките на Националния план за действие по заетостта за 2019 година. Проект „Успешни ЗАЕДНО – ЗА Едно …

Проект „Успешни заедно – ^ЗА^ Едно Достойно Ново Образование“ Прочетете още »

Доклад: Анализ на законодателството и политиките в областта на чиракуването

На 25 и 26 януари 2020 г. в гр. Габрово се представи доклад по Дейност 1, включващ „Анализ на законодателството и политиките в областта на чиракуването“. Отчета е в рамките на проект № BG05M9OP001-1.051-0002 „Съвместни действия на социални партньори за разработване на програми за обучение, политики и законодателство в областта на чиракуването“.  В него се …

Доклад: Анализ на законодателството и политиките в областта на чиракуването Прочетете още »

Центърът за професионално обучение (ЦПО)

Кои сме ние? Центърът  за професионално обучение (ЦПО) към Сдружение“Съюз за стопанска инициатива”(ССИ)  е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) с лицензия  № 200412156 от 14.04.2004 г. – https://www.et.government.bg/bg/registar-na-tsentrovete-za-profesiona Наименование: ЦПО към Сдружение “Съюз за стопанска инициатива Лицензия No.: 200412156 / 14.04.2004 – активна Населено място: София, общ. Столична, обл. София-град …

Центърът за професионално обучение (ЦПО) Прочетете още »

Проекти на ССИ

През 2014 год. ССИ е подизпълнител по дог. №113-01-11001/16.12.2013 г. за финансиране на „Интернешенъл контакт сървисис“ ООД , схема „Ново работно място“ на ОПРЧР. Като подизпълнител по договора ССИ извърши успешно обучение на служители на фирмата по ключова компетентност „Дигитални компетентности“ и по професия „Бизнес услуги“. По ОПРЧР, обучение с ваучери за заети лица, договор …

Проекти на ССИ Прочетете още »

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство,мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.011 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания: 1.1.1. да са вписани в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към …

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Прочетете още »

Открита процедура за подбор на проекти по Програма за морско дело и рибарство BG14MFOP001-1.002...

Допустими кандидати А. Допустими кандидати по мярката са : рибари или собственици на риболовни кораби, включително, извършващи риболовни дейности във водите на Черно море и река Дунав. Те могат да са физически или юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или закона за кооперациите. Б. Клонове на юридически лица, регистрирани в България не …

Открита процедура за подбор на проекти по Програма за морско дело и рибарство BG14MFOP001-1.002 „здраве и безопасност“ Прочетете още »

Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020

обяви шеста покана за представяне на предложения КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ: Целта на процедурата е да се подобрят системите за подкрепа на предприемачеството за МСП в трансграничния регион. Тази цел трябва да бъде постигната чрез създаването на системи / дейности за подкрепа на бизнеса – чрез съвместни действия, предприети от допустими бенефициенти – които от своя страна …

Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 Прочетете още »