Skip links

Фонд условия на труд подпомага бизнеса целогодишно

Фонд „Условия на труд“ финансира проекти за подобряване условията на труд в предприятията. Проектни предложения се приемат целогодишно, всеки месец до 25-то число.

Максималният размер на едно проектно предложение е 330 000 лв., от които 220 000 лв. (70 %) е собствено финансиране и 100 000 лв. (30%) са финансират от Фонда.

Да кандидатстват имат право юридически лица, които отговарят на следните изисквания:

 1. Към момента на кандидатстването за финансиране осигуряват работа на работници и/или служители по сключени с тях трудови договори;
 2. Внасяли са редовно и без прекъсвания дължимите осигурителни вноски;
 3. Подали са в Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” декларация по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
 4. Назначили са или са определили поне едно длъжностно лице с подходящо образование или квалификация за организиране изпълнението на дейности, свързани със защита и профилактика на професионалните рискове, създали са специализирана служба или са възложили с договор на други физически или юридически лица организиране изпълнението на посочените дейности;
 5. Осигурили са обслужване на своите работници и служители от служба по трудова медицина;
 6. Работодателите с 5 и повече работещи да имат учреден комитет (група) по условия на труд;
 7. Притежават или ползват на валидно правно основание имота, в който ще бъде реализиран проектът.

Фондът финансира проекти за подобряване на условията на труд в отделни предприятия с конкретна практическа приложимост, свързани с:

 1. Реконструкция и модернизация на съществуващи обекти;
 2. Внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии и/или съоръжения;
 3. Изграждане или усъвършенстване на системата за предотвратяване на рискове на работното място;
 4. Изграждане или усъвършенстване на системата за осигуряване качеството на труда;
 5. Подобряване на санитарно- хигиенните условия;
 6. Обезопасяване на машини и съоръжения;
 7. Други проекти, свързани с подобряване условията на труд.

Допустими разходи:

 1. За реконструкция и модернизация на съществуващи обекти:
  • обновяване на работните помещения – изкърпване на стени, грундиране, шпакловане, замазки, боядисване;
  • поставяне на нови подови покрития;
  • поставяне на окачени тавани;
  • ремонт на покриви;
  • смяна на съществуваща неефективна дограма;
  • подмяна на врати;
  • изграждане на преградни стени и други.
 2. Всички дейности, водещи до повишаване безопасността на работещите (поставяне на предпазни екрани; обезопасителни мрежи; допълнителни предпазващи елементи; сигнални системи; преградни стени и др.) и свързани с ползваното работно оборудване. Предвидените дейности не трябва да водят до повишаване на производителността и конкурентоспособността. Не може да се закупува ново работно оборудване, лични предпазни средства, колективни средства за защита.
 3. Всички дейности по изграждане, ремонт и подмяна на осветителни и ел. инсталации, вентилационни системи, аспирационни системи, климатични и отоплителни инсталации, В и К, пожароизвестителни, пожарогасителни и други системи. По проекта не могат да се закупуват нормативно изискуемите пожарогасители и пожарогасителни системи, пряко свързани с основната дейност на предприятието.
 4. Всички дейности по ремонт на санитарно-битовите помещения, ползвани от работещите (подмяна на подови настилки, В и К, санитария, фаянс, дограма, врати, осветление, поставяне на окачен таван и др.; обособяване на помещения и други).

Елементи на условията на труд, които са подобрени с реализиране на проекта:

 • техническа безопасност на работно оборудване;
 • микроклимат – температура, влажност и скорост на движение на въздуха;
 • прах;
 • шум;
 • вибрации;
 • осветление;
 • електробезопасност;
 • пожаробезопасност;
 • лъчения – йонизиращи и нейонизиращи;
 • химични агенти;
 • биологични агенти;
 • ръчна работа с тежести;
 • санитарно-битови условия.

Официалната обява можете да видите на следния интернет адрес: https://www.mlsp.government.bg/uploads/49/fut/obyavlenie-n-1-2020.pdf.

Необходимите формуляри и документи за кандидатстване ще откриете на следния интернет адрес: https://mlsp.government.bg/dokumenti-za-kandidatstvane.