Skip links

Кръгла маса по проект № BG05M9OP001-1.051-0002 „Съвместни действия на социални партньори за разработване на програми за обучение, политики и законодателство в областта на чиракуването“

КРЪГЛА МАСА

по проект № BG05M9OP001-1.051-0002 „Съвместни действия на социални партньори за разработване на програми за обучение, политики и законодателство в областта на чиракуването“

На 31 юли 2020 година Съюзът за стопанска инициатива организира КРЪГЛА МАСА по проект № BG05M9OP001-1.051-0002 „Съвместни действия на социални партньори за разработване на програми за обучение, политики и законодателство в областта на чиракуването“. Събитието ще се състои в гр. Пловдив, в градината на хотел „Интелкооп“ и ще стартира от 13 часа.

Публичното събитие ще провежда в рамките на проект BG05M9OP001-1.051 „Съвместни дейности на социалните партньори“ за осъществяване на проект „Съвместни действия на социални партньори за разработване на програми за обучение, политики и законодателство в областта на чиракуването“ по процедура BG05M9OP001-1.051 „Съвместни дейности на социалните партньори“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Главната цел на проекта е чрез съвместни действия на социални партньори да се подобрят възможностите за използване на нови системи, осигуряващи достъп до заетост, базирани на обучението чрез работа (чиракуването) в предприятията, с акцент върху занаятчийските предприятия.

Продължителността на проекта е 25 месеца, като стартира на 01.10.2019 г. и се предвижда да приключи на 01.11.2021 г.

Програма на Кръглата маса:

13.00 – 13.15

Регистрация на участниците

13.15 – 14.30

Представяне на резултатите от изпълнението на

Дейност 1. Анализ на законодателството и политиките в областта на чиракуването и

Дейност 2. Изготвяне на формат и изисквания за разработване на програми за обучение на чираци

14.30 – 15.00

Кафе пауза

15.00 – 16.00

Дискусия и обсъждане на изпълнението на

Дейност 3. Разработване на програми за обучение на чираци,

Дейност 4. Разработване на методически указания за майстори и обучители-наставници от микро и малки предприятия за провеждане на обучение на чираци и

Дейност 5. Пилотно тестване на разработените програми и методически указания за обучение на чираци