Skip links

Агенция по заетостта стартира изпълнението на процедура за изплащане на компенсации на работодатели и самоосигуряващи се лица за запазване заетостта на техните работници и служители от сферата на транспорта и туризма

Процедурата се изпълнява по проект „КРАТКОСРОЧНА ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ В ОТГОВОР НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., а условията и реда за подкрепа на работодателите се определят с акт на Министерския съвет – Решение № 429 от 26.06.2020 г. Предвижда се да се предостави възможност за запазване на трудовата ангажираност на най-малко 22 000 наети и самостоятелно заети лица.

За изплащане на помощта за запазване заетостта на застрашените от освобождаване от работа лица или запазване на собствената си стопанска дейност, от днес могат да кандидатстват работодатели и самоосигуряващи се лица, които осъществяват дейност в допустимите сектори (транспорт и туризъм) и които са декларирали намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението по проекта. 

Компенсациите на бизнеса се изплащат за всеки работник, служител или самоосигуряващо се лице, на което ще бъде запазена заетостта за допълнителен период, равен на половината от периода, за който се изплащат компенсации. По отношение на самоосигуряващите се лица изискването е да запазят дейността си за целия период на изплащане на компенсацията и за допълнителен период, равен на половината от периода, за който се изплащат компенсациите.

Размерът на помощта е 290 лв., като сумата включва 189 лв. за работника/служителя, както и дължимите данъчни и осигурителни вноски за сметка на осигурителя и осигуреното лице. Компенсациите се изплащат за цял календарен месец, считано от 01.07.2020 г.,  за не повече от шест месеца.

Следва да се има предвид, че мярката може да бъде съчетавана с още една мярка за подпомагане на бизнеса, т.нар. схема „60/40“, като ПМС № 151 от 03.07.2020 г. предвижда, че общият размер на предоставените средства е до 80  на сто от осигурителния доход и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя за съответния работник или служител.

Подробно описание на процедурата за кандидатстване, съдържаща условията, изискванията, реда и начина за кандидатстване, както и образците на документи, информация за работодателите и самоосигуряващите се лица, може да бъде намерена на официалната електронна страница на Агенцията по заетостта в раздела за Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, тук.