Skip links

Отворени мерки за подкрепа на предприятията

През 2021 г. държавата продължава да прилага мерки за подкрепа на предприятията в отговор на кризата от разпространението на COVID-19. В настоящия материал ще Ви представим накратко отворените към настоящия момент мерки, условията за кандидатстване по тях и възможностите от участието в повече от една мярка:

І. Програма „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

ІІ. Мярката „Запази ме” по ПМС № 325 от 26.11.2020 г.

ІІІ. Мярката „60/40“ по ПМС № 151/03.07.2020 г.

ІV. Мярката по проект BG05M9OP001-1.104-001 „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19“ съгласно РМС № 429/26.06.2020 г.

V. Целева помощ за родители с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка съгласно ПМС № 218/17.08.2020 г. за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.