Skip links

Европейски Фонд за иновации

Снимка: https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en

Фондът за иновации е една от най-големите програми за финансиране в света за иновативни нисковъглеродни технологии.

Той ще осигури около 10 милиарда евро подкрепа през 2020-2030 г. за пускане на пазара на иновативни нисковъглеродни технологии, целящи да представят на пазара индустриални решения и подкрепят  прехода към въглеродно неутрална  Европа.

Целта е да се помогне на бизнеса да инвестира в чиста енергия и промишленост, за да стимулира икономическия растеж, да създаде работни места, устойчиви на бъдещето и да укрепи европейското технологично лидерство в световен мащаб. Това става чрез покани за големи и малки проекти, насочени къму:

 • иновативни нисковъглеродни технологии и процеси в енергоемки индустрии, включително продукти, заместващи въглеродно интензивните
 • улавяне и използване на въглерод (CCU)
 • изграждане и експлоатация на улавяне и съхранение на въглерод (CCS)
 • иновативно производство на възобновяема енергия
 • съхраняване на енергия

Как се финансира Иновационният фонд?

Системата на ЕС за търговия с емисии (EU ETS), най-голямата система за ценообразуване на въглерод в света, осигурява приходите за Иновационния фонд от търговията на 450 милиона квоти от 2020 до 2030 г., както и от всички неизразходвани средства от програмата NER300.

Като наследник на програмата NER300, Иновационният фонд подобрява споделянето на риска за проекти, като предоставя повече финансиране по по-гъвкав начин чрез по-опростен процес на подбор, а също така е отворен за проекти от енергоемки индустрии.

За периода 2020-2030 г. фондът може да нарастне до около 10 милиарда евро, в зависимост от цената на въглерода. Успоредно с Фонда за иновации, EU ETS предоставя основния дългосрочен стимул тези технологии да бъдат внедрени.

Иновационният фонд е ключов инструмент за финансиране за изпълнение на ангажиментите на ЕС в рамките на икономиката съгласно Парижкото споразумение и неговата цел да се постигне неутралитет по отношение на климата до 2050 г., както е записано в Европейския инвестиционен план за зелената сделка.

Какво ще бъде финансирано?

Фондът за иновации се фокусира върху изключително иновативни технологии и големи водещи проекти в Европа, които могат да доведат до значително намаляване на емисиите. Става въпрос за споделяне на риска с инициаторите на проекти, за да се помогне при въвеждането на пазара на първи по рода си изключително иновативни проекти.

Целта му е да финансира разнообразни проект, постигащи оптимален баланс на широк спектър от иновативни технологии във всички допустими сектори и държавите-членки, Норвегия и Исландия.

В същото време, проектите трябва да са в достатъчна готовност от гледна точка на планиране, бизнес модел, както и от гледна точка на финансовата и правна структура.

Фондът подкрепя междусекторни проекти за иновативни нисковъглеродни решения, които водят до намаляване на емисиите в множество сектори, например чрез индустриална симбиоза.

Фондът е отворен и за малки проекти с общи капиталови разходи под 7,5 милиона евро.

Процес на кандидатстване

През цялото време на действие на Фонда, редовно ще се публикуват  покани за представяне на предложения.

Покани за големи проекти

 Процесът на кандидатстване има два етапа:

– заявяване на интерес  с първа оценка на ефективността на проекта, иновациите и нивото на готовност. Проекти, които отговарят само на първите два критерия, могат да се класират за помощ за разработване на проекти.

– пълно приложение, където проектите се оценяват по всички критерии, включително мащабируемост и ефективност на разходите.

Проявяващите интерес  могат да кандидатстват като представят своите проекти, когато има публикувана покана за представяне на предложения. Предложенията се подават чрез портала за финансиране и търгове на ЕС.

Първата покана за представяне на предложения за големи проекти приключи на 29 октомври 2020 г. За повече информация проверете раздела за големи проекти. Ще има редовни покани за представяне на предложения през цялото време на действие на  Иновационния фонд.

Покани за малки проекти

Процесът на кандидатстване е опростен и има само един етап:

 • кандидатстване, когато проектите се оценяват по всички критерии за подбор, както е посочено по-долу.
 • кандидатите могат да кандидатстват, като представят своите проекти, когато има публикувана покана за представяне на предложения.

Първата покана за представяне на предложения за малки проекти е отворена до 10 март 2021 г. Предложенията се подават чрез портала за финансиране и търгове на ЕС.

За повече информация проверете раздела за малки проекти.

Критерии за оценка на предложенията

Проектите ще бъдат оценяване въз основа на:

 • ефективност на избягването на емисии на парникови газове
 • степен на иновация
 • готовност на проекта
 • мащабируемост
 • ефективност на разходите

Подробната методология за оценяване и класиране, както и възможните допълнителни критерии за географски и секторен баланс, са определени във всяка покана за представяне на предложения.

За малките проекти критериите за подбор са опростени.

С критериите на първата покана за представяне на предложения за големи проекти можете да се запознаете в портала за финансиране и търгове, а с критериите на поканата за малките проекти – в раздела за малки проекти.

Безвъзмездно финансиране

Фондът за иновации финансира до 60% от допълнителните капиталови и оперативни разходи на големите проекти и до 60% от капиталовите разходи на малки проекти.

Безвъзмездните средства ще бъдат отпускани по гъвкав начин въз основа на нуждите от финансиране на проекта, като се вземат предвид етапите по време на продължителността на проекта.

До 40% от безвъзмездните средства могат да бъдат предоставени въз основа на предварително определените етапи, преди целият проект да бъде напълно стартиран и изпълнен.

Изпълнение

Европейска комисия

Европейската комисия, подпомагана от изпълнителните органи INEA (Изпълнителна агенция за иновации и мрежи) и ЕИБ (Европейската инвестиционна банка), има за задача да управлява цялостно фонда за иновации.

Окончателната отговорност за избора на проекти, на които ще бъде отпусната безвъзмездната помощ  е на Комисията. За дейността на фонда Комисията се подпомага от експертна група. Информация за групата и нейните заседания е достъпна в Регистъра на експертните групи на Комисията, а работата по подготовката на първата покана за представяне на предложения е достъпна в раздела за големи проекти.

Изпълнителна агенция за иновации и мрежи – INEA

Комисията е определила Изпълнителната агенция за иновации и мрежи като изпълнителен орган на Иновационния фонд.  Агенцията ще:

 • управлява поканите за представяне на предложения и всички свързани процедури
 • предоставя насоки и подкрепа за кандидатите
 • управлява процесите на подаване и оценка на проектното предложение, включително проверки за допустимост
 • подписва споразумения за безвъзмездна помощ
 • изплаща безвъзмездните средства от Иновационния фонд
 • наблюдава техническото/финансовото управление на проекти от портфолиото на Иновационния фонд
 • предоставя експертна техническа помощ  и услуги на подателите на проекти
 • извършва последващо наблюдение и контрол на проекти, включително управление на възстановяванията
 • осигурява прозрачността на програмата, наличното финансиране, резултатите и постиженията чрез комуникационни действия и продукти, включително събития.

INEA ще докладва редовно на Комисията и ще предоставя обратна информация за общите насоки за по-нататъшно развитие на Иновационния фонд.

Европейска инвестиционна банка

Европейската инвестиционна банка отговаря за предоставянето и управлението на подкрепата за подпомагане на развитието на проекти. ЕИБ ще отговаря и за осребряването на квотите за Иновационния фонд и управлението на приходите му. ЕИБ ще докладва редовно на Комисията.

Държави-членки

Държавите-членки активно участват в прилагането на Иновационния фонд. Те се консултират относно ключови решения, включително:

 • решение за публикуване на поканата за представяне на предложения
 • максимален размер на подкрепата за Иновационен фонд
 • списък с предварително избрани проекти за финансиране
 • списък с предварително избраните проекти за безвъзмездна помощ от Фонда за иновации преди отпускането на безвъзмездни средства.

При поискване от  Комисията, държавите-членки също така ще я съветват и подпомагат при определянето на общите насоки за иновационния фонд, както и при решаването на проблеми при изпълнението на проект.

Регулаторната и финансова подкрепа от правителство или местна власт ще бъде важен елемент за оценка на готовността на проектите.

Други форми на подкрепа и свързано финансиране

Безвъзмездните средства от Фонда за иновации могат да се комбинират с финансиране от други програми за подкрепа, например:

В този документ ще получите повече информация за комбинацията от подкрепа на Иновационния фонд с друга обществена подкрепа.

Фондът за иновации и държавна помощ

Безвъзмездната помощ от Иновационния фонд не се счита за държавна помощ.

За да покрие останалите разходи, кандидатът може да комбинира безвъзмездните средства от Фонда за иновации с публична подкрепа от държава-членка.

Размерът на публичната подкрепа за проект ще зависи от кумулационните прагове на приложимите правила за държавна помощ, като например:

 • насоките за държавна помощ за опазване на околната среда и енергетиката – EEAG (2014 / C 200/01);
 • общия регламент за групово освобождаване – GBER (651/2014);
 • правилата за държавна помощ, приложими за важните проекти от общ европейски интерес – IPCEI (2014 / C 188/02).

Гореспоменатите мерки за държавна помощ понастоящем са в процес на преглед и е възможно да бъдат актуализирани.

Ангажираност на заинтересованите страни

През 2019 г. Комисията проведе семинари на иновационния фонд, организирани от секторни асоциации и държави-членки, за да подготви първата покана за представяне на предложения.

Европейската комисия представи новия инструмент за финансиране и основните елементи, които трябва да бъдат разработени за първата покана, а фирмите представиха своите идеи за проекти и обсъдиха ключови специфични за сектора въпроси. Списъкът с проекти, представен на семинарите, помогна на Комисията да събере примери от реалния живот като тестови случаи за различни методологии относно критериите за подбор.

Връзка към официалната страница на Европейския фонд за иновации тук