Skip links

Стартира изпълнението на проект „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ“ по ДО „РЧР“ на Агенцията по заетостта за наемане на 70 000 безработни лица

От 01 юли 2020 г. Агенцията по заетостта стартира изпълнението на проект „Заетост за теб“, който е част от пакета антикризисни мерки, който прилага Правителството.

Програмата ще се прилага до изчерпване на предвидения финансов ресурс от 160 000 000 лв., от които е определена национална квота в размер на 50 000 000 лв. за приоритетно подпомагане на работодатели от сектор „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации”. Останалата част от бюджета на проекта е разпределена на квотен принцип по общини съгласно равнището на безработица, броя на новорегистрирани безработни след 13.03.2020 г. и брой работодатели от съответните общини. Класирането на работодателите ще се осъществи на принципа „първи по време, първи по право”, като заявки ще се одобряват до достигане на определената квота.

Заявки се подават по електронен път на следния линк https://serviceseprocess.az.government.bg/service/group/03f3810b-b923-43d3-9432-43a4f54bffca/ на официалната страница на Агенцията по заетостта.

Предвижда се проектът да осигури заетост на 70 000 безработни лица, в т. ч. такива, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на коронавирусa COVID-19.

Работодателите могат да кандидатстват за получаване на финансова помощ за срок до 3 месеца за обявени от тях свободни работни места, като следва да се спазват изискванията на Кодекса на труда, като работодателят е длъжен да запази заетостта на 75 % от подкрепените лица за период, равен на периода на субсидираната заетост.

Ще могат да бъдат наемани безработни лица, регистрирани в дирекции „Бюро по труда”, като същите не следва да са били в трудови правоотношения с работодателя или свързани с него предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия в период, не по-малък от 1 месец от подаване на заявката.

На работодателите ще бъдат покрити разходите за трудови възнаграждения за наетите лица в размер на минималната работна заплата, установена за страната, както и дължимите вноски за сметка на работодателите, начислени на база минималната работна заплата. Максималният размер на финансовата помощ е левовата равностойност на 200 000 евро или 391 166 лева съгласно Регламент 1407/2013, публикуван в Официален вестник на ЕС от 20.12.2013 г.

Подробна информация за условията по Проекта може да бъде намерена на официалната страница на Агенцията по заетостта – тук, както и на информационните табла в бюрата по труда в страната.