Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Програми и Проекти

Норвежкият фонд ще публикува през ноември 2019 покана за предложения „България – развитие на...

За програмата Бизнес развитие, иновации и МСП България е програма за развитие на бизнеса, която има за цел да увеличи създаването на стойност и устойчивия растеж на българския бизнес. Програмата е част от финансовия механизъм на безвъзмездните средства на Норвегия 2014-2021, чиято цел е да допринесе за намаляване на икономическите и социалните различия в Европейското …

Норвежкият фонд ще публикува през ноември 2019 покана за предложения „България – развитие на бизнеса, иновации и МСП“ Прочетете още »

Успешно приключи изпълнение на проект „Успешни Заедно – За Едно Достойно Ново Образование“

Центърът за професионално обучение към сдружение „Съюз за стопанска инициатива“ приключи успешно изпълнението на проект – „Успешни ЗАЕДНО – За Едно Достойно Ново Образование“, в рамките на Националния план за насърчаване на заетостта 2019 г. Съвместно с териториалните подразделения на дирекция „Бюро по труда“ на Агенция по заетостта бяха обучени 170 безработни лица по професионална …

Успешно приключи изпълнение на проект „Успешни Заедно – За Едно Достойно Ново Образование“ Прочетете още »

Съюзът за стопанска инициатива сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ

На 18.09.2019 г. Съюзът за стопанска инициатива слючи административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.051-0002-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, схема за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.051 „Съвместни дейности на социалните партньори“ за осъществяване на проект „Съвместни действия на социални партньори за разработване на програми за обучение, политики и законодателство в областта …

Съюзът за стопанска инициатива сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ Прочетете още »