Skip links

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Средните предприятия в България, които са регистрирали спад с минимум 20% в своя оборот за  един от месеците след 01.02.2020 г.  спрямо средно месечния оборот за 2019 г.  ще бъдат  подкрепени с  30 000 до 100 000 хиляди лева безвъзмездна финансова помощ. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обявяви за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19″

Процедурата ще допуска следните категории разходи:
Разходи за суровини, материали и консумативи;
Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);
Разходи за персонал  (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя).

Общата сума на  безвъзмездната финансова помощ е 156 000 000 лева и обхваща всички сектори на българската икономика (с изключение на тези, които се подкрепят от Програмата за Развитие на Селските Райони). Кандидатстването ще се извършва изцяло електронно чрез системата ИСУН 2020 при максимално облекчена административна процедура. Ще бъдат финансирани проектните предложения, които съответстват на критериите за оценка, по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата.

За повече информация, относно критериите за допустимост на кандидатите, условията за допустимост на разходите, необходими документи и др., може да разгледате приложеното резюме или да се свържете с нас.

https://ssibg.org/wp-content/uploads/2020/05/rezjume-sredni-covid.docx