Skip links

Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия, България” публикува покана за финансиране на предложения Иновации за зелена индустрия

Срок за подаване на предложенията : 30 септември 2020 год.

Програмата ще финансира инициативи, предложени от български предприятия в рамките на програмната област „Иновации за зелена индустрия”. Целта е да се финансира разработването и прилагането на иновативни зелени технологии, продукти, процеси и решения.

Допустими кандидати са малки и средни предприятия, така както са определени в Препоръка 2003/361 на ЕС, и големи предприятия, с не повече от 25% държавно участие, регистрирани като юридически лица в България.

Допустими партньори са :всяко частно или публично юридическо лице, както търговско, така и нетърговско, регистрирано като юридическо лице в Норвегия или в България.

Допустими дейности :

1. Развитие, изпълнение и инвестиране в иновативни екологосъобразни технологии;

2. Разработване на „зелени” стоки и услуги;

3. Разработване и внедряване на „зелени производствени процеси”.

В допълнение, проектите за иновации за зелена индустрия трябва да допринасят пряко за реализиране на един или няколко от посочените по-долу показатели за постигнати резултати:

a. Разработване на иновативни зелени технологии /процеси/ решения;

b. Внедряване на иновативни зелени технологии /процеси/ решения (трябва да бъдат нови за предприятието);

c. Реализация на пазара на зелени продукти или услуги (нови за пазара).

Всички проекти за иновации в зелената индустрия трябва пряко да допринесат за положителна промяна на :

a. Прогнозен годишен ръст на оборота;

b. Прогнозен годишен ръст на нетната оперативна печалба.

И двата показателя за резултатите трябва да бъдат избрани във „Образец на очакваните резултати“. В допълнение, могат да бъдат избрани незадължителни индикатори като „създадени работни места“.

В допълнение, очаква се проектите, насочени към прилагане на иновативни зелени технологии / процеси / решения, да допринесат за поне един от следните показатели за околната среда:

a. Прогнозно годишно намаление на емисиите / еквивалентите на CO2;

b. Прогнозно годишно намаление на други емисии;

c. Прогнозно годишно събиране на отпадъци от производствени и

експлоатационни процеси за повторна употреба или рециклиране;

d. Прогнозно годишно намаление на потреблението на енергия;

e. Прогнозна годишна повторна употреба на преработени отпадъци за други

оперативни процеси;

f. Прогнозно годишно намаление на разхода на гориво.

Пълна информация за програмата, всички документи, свързани с нея и връзка към портала за  подаване на предложенията ще откриете тук.