Skip links

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Микро и малките предприятия в България, които са регистрирали спад с минимум 20% в своя оборот за м. април 2020 г. спрямо средно месечния оборот за 2019 г.,  ще имат възможност да получат суми от 3 000 до 10 000 хиляди лева безвъзмездна финансова помощ. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) предвижда да обяви на 11 май 2020 г. процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Процедурата допуска следните категории разходи:

– Разходи за закупуване на  суровини и материали;
– Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);
– Разходи за персонал  (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя, с изкл. на разходите за персонал подпомогнат по мярката 60/40).

Общата сума на  безвъзмездната финансова помощ е 173 милиона лева и обхваща всички сектори на българската икономика (с изключение на тези, които се подкрепят от Програмата за Развитие на Селските Райони). Кандидатстването ще се извършва изцяло електронно чрез системата ИСУН 2020 при максимално облекчена административна процедура. Ще бъдат финансирани проектните предложения, които съответстват на критериите за оценка, по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата. Подадените проектни предложения, за които не е налице финансов ресурс не подлежат на оценка.

За повече информация, относно критериите за допустимост на кандидатите, условията за допустимост на разходите, необходими документи и др., може да разгледате приложеното резюме или да се свържете с нас.

https://ssibg.org/wp-content/uploads/2020/05/opic-covid-19.docx