Skip links

На заседание на 11.05.2020 г. на НС за тристранно сътрудничество бяха обсъдени предложенията на работодателските и синдикалните организации за антикризисни мерки за стабилизиране на българската Икономика

На 11.05.2020 г. на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество бяха обсъдени широк кръг от антикризисни мерки, предложени от работодателските и синдикалните организации в тристранния диалог.

В рамките на диалога представителите на синдикалните и работодателските организации подкрепиха предложението на ССИ относно приемането на мерки за подкрепа на самоосигуряващите се лица, изразяващи се в заплащането на компенсации в размер на една минимална работна заплата за не повече от 3 месеца. Социалните партньори се обединиха около позицията, че следва да бъдат подпомогнати самоосигуряващи се лица с ниски доходи съобразно определен праг, като ССИ предлага този праг да бъде до 1000 лева средномесечен облагаем доход на лицето пред предходната финансова година, както и отчитайки имущественото им състояние.

ССИ потвърди позицията си, че държавата не следва да подхожда фрагментирано по отношение на самоосигуряващите се лица, като решава възникналите проблеми ad hoc само по отношение на определени професии или съсловия, а да се търси единен подход, който да бъде изграден не върху постановката каква професия упражнява лицето или към кое професионално съсловие принадлежи, а кумулативно какъв е размерът на неговите доходи и степента на засягането му от кризата. Подобна позиция писмено изрази и Министерството на икономиката.

По отношение на предложението на ССИ за недължимост за периода на извънредното положение и до 2 месеца след него на патентен данък и на данък за таксиметров превоз, синдикалните и работодателските организации изразиха принципната си подкрепа за въздействие по отношение на тези два налога, но в посока не на отпадането им, а на отлагането им.

Принципна подкрепа срещна и предложението на ССИ за отпадане на т.нар. „такса тротоарно право” по отношение на пряко засегнатите от прилагането на ограничителните мерки за разпространението на COVID-19 бизнеси, като бяха обсъдени прилагани вече от някои общини добри практики по отношение на тази мярка.

От Съюза за стопанска инициатива потвърдихме категорично позицията си за необходимостта от обсъждането и разработването на мерки за стабилизиране и растеж на икономиката ни в следкризисния период. В тази връзка ние обърнахме внимание на сектор Транспорт, като поставихме на вниманието на членовете на НСТС предложението ни за изграждане на специализирани паркинги за товарни автомобили в съответствие с европейските изисквания и за гарантиране на финансовата стабилност на сектора чрез въвеждането на лицензионен режим  по отношение на спедиторската дейност с конкретни изисквания за доказване на финансова стабилност по примера на редица държави в рамките на ЕС.

Социалните партньори се обединихме около необходимостта от обсъждане на конкретни мерки в отделните отрасли. Съюзът за стопанска инициатива подкрепи редица предложения на социалните партньори по отношение на финансирането на проекти по оперативните програми, разширяването на обхвата на прилагането мярка 60/40, своевременното издължаване на държавата към бизнеса по договори за обществени поръчки, някои мерки в секторите Образование, Енергетика и Морско и речно корабоплаване.