Skip links

Фонд на фондовете оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 Финансов инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“

„Микрокредитиране със споделен риск“ е инструмент, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР), съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове чрез Фонда на фондовете.

Ресурсът се предоставя под формата на микрокредити и цели да подпомогне създаването и развитието на стартиращи компании и социални предприятия. Със средствата се подкрепят и предприятия, собственост на лица от определени уязвими групи.      

Допустимите крайни получатели са: млади предприемачи включително самонаети,  уязвими групи, стартиращи предприятия и социални предприятия

Чрез „Микрокредитиране със споделен риск“ ще се финансира:

– Придобиване на материални и нематериални активи;

– Работен капитал във връзка с развитие/разширяване на дейности на предприятието или самонаетото лице;

– Развитието и повишаването на уменията на работниците и служителите на микропредприятието, или на предприемача в случай на самостоятелна заетост.

На сайта на Фонда, може да се прочете повече инфо. Ето и него:

https://www.fmfib.bg/bg/fi/20-finansirane-sas-spodelyane-na-riska/7-mikrokreditirane-sas-spodelen-risk

За всякакви въпроси, свързани с условията и изискванията по кредитите, заинтересованите лица могат да се обръщат към избраните от Фонд на фондовете финансови посредници:

1.     СиС Кредит АД

София 1000, ул. Г.С.Раковски 140, eт.4

тел.: 0896/ 333 222; 02/ 980 16 19

info@siscredit.com

2.     Микрофонд АД

София 1000, ул. Екзарх Йосиф 30

тел.: 02 8137 800

info@mikrofond.bg

3.     Първа инвестиционна банка АД/Fibank

София 1797, бул. Драган Цанков 37

тел.: (02) 81 71 365, (02) 81 71 363, (02) 81 71 366; (02) 800 2273

имейл: micro@fibank.bg

https://www.fibank.bg/bg/biznes-klienti/kreditirane/mikrokreditirane/finansov-instrument-mikrokreditirane-sys-spodelen-risk