Skip links

Спрете пандемията: Безопасността и здравето на работното място могат да спасят живота

Признавайки голямото предизвикателство пред което са изправени правителствата, работодателите, работниците и цели общества в световен мащаб за борба с пандемията COVID-19, Световният ден за безопасност и здраве при работа ще се съсредоточи върху справянето с огнището на инфекциозни заболявания по време на работа, по-специално върху пандемията Covid-19.

Загрижеността нараства поради продължаващото увеличаване на инфектираните с COVID-19 в някои части на света и поддържането на намаляването в други. Правителствата, работодателите, работниците и техните организации са изправени пред огромни предизвикателства, докато се опитват да се борят с пандемията COVID-19 и да защитават безопасността и здравето на работното място. Извън непосредствената опасност има тревога и как ще се възобнови на дейността по начин, който да поддържа напредъка, постигнат в потискането на предаването на вируса.

Световният ден за безопасност и здраве при работа ще има за цел да стимулира националния тристранен диалог за  безопасността и здравето на работното място. МОТ използва този ден за да повиши осведомеността относно приемането на безопасни практики на работните места и ролята, която играят службите за безопасност и здраве при работа (БЗР). Той ще се фокусира и върху средносрочната, дългосрочната и бъдещата готовност и възстановяването и по-специално върху интегрирането на мерките в системите и политиките за управление на БЗР на национално и корпоративно ниво.

Възникващи рискове на работното място

Новите и възникващите професионални рискове могат да бъдат причинени от технически иновации или от социални или организационни промени, като:

– Нови технологии и производствени процеси, напр. нанотехнологии, биотехнологии;

– Нови условия на работа, напр. по-голямо натоварване, интензификация на работата, лоши условия, свързани с миграцията заради работа, работни места в неформалната икономика;

– Възникващи форми на заетост, напр. самостоятелна заетост, аутсорсинг, временни договори.

Те могат да бъдат повлияни от промени в разбиранията за важността на определени рискови фактори, напр. въздействието на психосоциалните фактори върху стреса, свързан с работата.

От минали кризи научихме, че работните места могат да бъдат от жизненоважно значение за предотвратяване и контрол на огнищата на зараза. Адекватните мерки за безопасност и здраве при работа могат да играят решаваща роля за ограничаване на разпространението на болестта, като същевременно защитават работниците и обществото като цяло. Правителствата, работодателите и работниците играят роля в справянето с кризата на COVID-19 и тяхното сътрудничество е ключово.