Skip links

Подпомагане на бизнеса и физическите лица, пострадали от пандемията от Covid-19, от българска банка за развитие

В рамките на тристранния диалог в Националния икономически съвет при Министъра на икономиката социалните партньори бяха запознати с актуалната информация от прилаганите от Българската банка за развитие антикризисни мерки.

1. Програма за безлихвено кредитиране на служителите в неплатен отпуск и самоосигуряващите се лица, които временно не могат да полагат труд вследствие на пандемията от COVID-19.

Почти 50 млн. лв. са достигнали одобрените от търговските банки безлихвени кредити за физически лица към 14 юли т.г. Към търговските банки, партньори по програмата, са постъпили 20 677 искания за кредити, от които потвърдени са 11 986, а средната стойност на заемите е 4 200 лв. Две трети от исканията са на лица на трудов договор, а останалата една трета са на самоосигуряващи се.

В края на юни с решение на Министерския съвет условията по тази програма бяха променени, за да имат възможност повече хора да участват по нея. Служителите, кандидатстващи за безлихвен заем, вече не е нужно да са в неплатен отпуск в момента на подаване на искането за кредит. Самоосигурените лица може да декларират 20% спад в доходите не само за първото, но и за следващи тримесечия от 2020 г. Промени има и по отношение на осигурителните вноски – достатъчно е те да са декларирани за период от 6 месеца назад. Промените влизат в сила поетапно във всяка от търговските банки, като очакванията са до началото следващата седмица всички банки да са извършили нужните юридически и технически промени.

2. Програма за портфейлни гаранции в подкрепа на микро-, малките и средните предприятия:

Програмата работи от 1 юни и през последните две седмици интересът към мярката се е увеличил значително, като към 14 юли броят на запитванията за финансиране надхвърля 700. Гарантирани към момента са 25 заема на обща стойност 4 967 000 лв.

Компаниите, възползвали се от мярката, оперират в най-засегнатите от пандемията сектори, а именно транспорт, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, търговия на едро.

Кредитите са до 300 хил. лева, като могат да се финансират както нови, така и съществуващи експозиции. Заемите са с дълъг гратисен период – до 3 години и се отпускат при облекчени изисквания за обезпечение – не повече от 20 % от размера на търсеното финансиране.

Програмата е отворена за кандидатстване до 23 декември 2020 г.

ББР публикува нов микросайт, посветен на двете мерки: www.bbr.bg/covid. В сайта са публикувани актуални данни за гарантираните кредити, както за физическите лица, така и за бизнеса.