Skip links

Стартира приемът на документи по новата мярка „Запази ме” за изплащане на 24 лева на ден на работници и служители в неплатен отпуск

От днес, 30.11.2020 г., Агенцията по заетостта стартира приема на заявления по проект „Запази ме”, финансиран чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и финансовия механизъм REACT-EU. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по тази мярка е 50 млн. лева. Тя ще се отпуска при условията и по реда на Постановление на Министерски съвет № 325 от 26.11.2020 г.

С тази мярка ще се предоставя подкрепа за запазване заетостта на служителите в предприятия, които директно са преустановили стопанската дейност в резултат от наложени противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19. Със Заповед № РД-06-42/27.11.2020 г. на Министъра на труда и социалната политика е утвърден списъка с кодовете на икономически дейности, за които са въведени временни ограничения за осъществяването на дейност с акт на държавен орган в периода от 29.10.2020 г. до 21.12.2020 г., както следва:

 • 56.3 Дейности на питейни заведения;
 • 85.5 Други образователни дейности;
 • 79. Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и развлечения;
 • 47. Търговия на дребно, без търговия с автомобили и мотоциклети, с изключение на:
  • 47.11 Търговия на дребно в неспециализирани магазини;
  • 47.2 Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия;
  • 47.73 Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки;
  • 47.74 Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки;
  • 47.75 Търговия на дребно с парфюмерийни и козметични стоки и тоалетни принадлежности;
  • 47.76 Търговия на дребно с цветя, растения, семена, торове, домашни любимци и храни за тях;
  • 47.78 Търговия на дребно с други нехранителни стоки, некласифицирани другаде (дейности на оптики).
 • 49.39 Друг сухопътен транспорт, некласифициран другаде;
 • 56. Ресторантьорство;
 • 59.14 Прожектиране на филми;
 • 82.30 Организиране на конгреси и търговски изложения;
 • 85.10 Предучилищно образование (частен сектор);
 • 88.91 Дневни грижи за малки деца (частен сектор);
 • 90.01 Изпълнителско изкуство (с изключение на театрите);
 • 90.02 Спомагателни дейности, свързани с изпълнителско изкуство;
 • 90.04 Експлоатация на зали за представления;
 • 91.02 Дейност на музеи;
 • 93. Спортни и други дейност, свързани с развлечения и отдих;
 • 96.04 Поддържане на добро физическо състояние.

За да се отпусне помощта, е необходимо работодателят да отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (OB, L 35211 от 24 декември 2013 г.).

С тази мярка ще се предоставя подкрепа чрез изплащане по 24 лв. на ден за периода на неплатен отпуск на всяко лице, осигурено на пълно работно време или пропорционално на уговореното работно време в трудовия договор при работодател, осъществяващ дейност в някои от посочените по-горе кодове на икономическа дейност съгласно КИД 2008.

Лицата могат да получават компенсации за периода на ползване на неплатен отпуск по реда на чл. 160, ал. 1 или чл. 173а, ал. 2 от КТ след 29.10.2020 г., но за не повече от 60 дни. Компенсациите са дължими от датата на издаване на заповедта за неплатен отпуск, но не по-рано от 29.10.2020 г. и не по-късно от 21.12.2020 г.

Ако родител получава месечна целева помощ по реда на ПМС № 218 от 17.08.2020 г. към Агенцията за социално подпомагане, няма право на компенсация по проект „Запази ме” към Агенция по заетостта.

Заявлението и приложенията към проекта се подават в дирекции „Бюро по труда“ от работодателите, чиито работници и служители желаят да получават компенсации по проект „Запази ме”, по следните начини:

– по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги или с персонален идентификационен код чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, подписани с квалифициран електронен подпис /КЕП/;

– с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор;

– на хартиен носител при спазване на ограниченията и изискванията за работа, съобразно актуалните мерки за ограничаване разпространението на коронавируса.

Важно за всички работодатели е, че ПМС № 325 от 26.11.2020 г. изисква от работодателите на работници и служители, които са се ползвали от мярката, да запазят заетостта им за период, разен на периода, за който да изплащани компенсациите.

Подробна информация за условията по проекта може да бъде намерена на интернет страницата на Агенцията по заетостта – https://www.az.government.bg/pages/zapazi-me/, както и на информационните табла в бюрата по труда в страната.

Източник: Агенция по заетостта.