Skip links

Съюзът за стопанска инициатива стана член на Пакта за умения на Европейската комисия

На 10 ноември 2020 год., европейските комисари Никола Шмит и Тиери Бретон официално стартираха Пакта за уменията, централен елемент от Европейската програма за умения. Уменията са от основно значение за нашето възстановяване от пандемията от коронавирус и за овладяването на цифровия и зеления преход. Предприятията, големи и малки, се нуждаят от квалифицирани хора за иновации и растеж. И все пак, несъответствията и недостигът на умения се увеличават, докато голям брой хора са изложени на риск от безработица. Само като обединим силите на всички партньори, можем да постигнем значителен напредък в задоволяването на потребностите на Европа от умения.

Пактът за умения насърчава съвместни действия за увеличаване на въздействието от инвестициите в подобряване на съществуващите умения (повишаване на уменията) и обучение по нови умения (преквалификация). Той призовава промишлеността, работодателите, социалните партньори, търговските камари, публичните власти, доставчиците на образование и обучение и агенциите по заетостта да работят заедно и да поемат ясен ангажимент да инвестират в обучение за всички хора в трудоспособна възраст в целия Съюз.

Пактът за умения се основава на други инициативи на ЕС за сътрудничество като:

– План за секторно сътрудничество в областта на уменията

– Обновеният Европейски алианс за чиракуване

– Коалиция за цифрови умения и работни места

Връзка към официалната страница тук