Skip links

Хоризонт 2020 публикува покана за предложения „Зелена сделка“ за 1 милиард Евро за изследвания и и иновации

Европейската комисия внася 1 милиард евро в „Хоризонт 2020“, за да отговори на климатичната криза, да осигури по-голяма защита на европейското биологично разнообразие и местообитания под заплаха и да ускори устойчивото възстановяване.

Светът е изправен пред безпрецедентни предизвикателства и Европа отговаря с европейския Зелен курс, амбициозен, но постижим план за действие за системна трансформация към климатично неутрален континент до 2050 г.

Изследванията и иновациите могат да ускорят справедлив и устойчив социално-икономически преход, като демонстрират иновативни решения. В отговор на неотложността на настоящите предизвикателства, поканата за „Зелена сделка“ на „Хоризонт 2020“ цели постигане на осезаеми резултати в краткосрочен и средносрочен план. Тя се фокусира върху бързата мащабируемост, разпространението и усвояването, за да донесе реални ползи за европейците в ежедневието им.

„Поканата в размер на 1 милиард евро е последната и най-голяма по „Хоризонт 2020“. С иновации в основата си, тази инвестиция ще ускори справедливия и устойчив преход към неутрална към климата Европа до 2050 г. Тъй като не искаме никой да бъде изоставен в тази системна трансформация, ние призоваваме за конкретни действия, за да ангажираме гражданите по нови начини и да подобрим социалната значимост и въздействие.“, каза Мария Габриел, комисар на ЕС за иновации, изследвания, култура, образование и младеж

Поканата за предложения за зелената сделка за „Хоризонт 2020“ включва 8 тематични и 2 хоризонтални области.

Тематични области Теми
– Повишаване на климатичните цели : междусекторни предизвикателства – Предотвратяване и борба с екстремни пожари с интеграция и демонстрация на иновативни средства
– Към климатично неутрални и социално иновативни градове
– Иновативни пакети за климатично неутрални региони на ЕС  
– Чиста, достъпна и сигурна енергия – Иновативни наземни и офшорни технологии за възобновяема енергия и тяхното интегриране в енергийната система
– Разработване и демонстриране на 100 MW електролизатор, увеличаващ връзката между възобновяемите енергийни източници и индустриалните приложения
– Ускоряване на зеления преход и партньорството за достъп до енергия с Африка  
– Индустрия за чиста и кръгова икономика   – Затваряне на индустриалния въглероден цикъл за борба с изменението на климата
– Демонстрация на системни решения за териториално разгръщане на кръговата икономика  
– Енергийно и ресурсно ефективни сгради   – Строителство и обновяване по енергийно и ресурсно ефективен начин  
– Устойчива и интелигентна мобилност   – Зелени летища и пристанища като мултимодални центрове за устойчива и интелигентна мобилност  
– От фермата до масата   – Изпитване и демонстриране на системни иновации за устойчива храна от фермата до масата  
– Биоразнообразие и екосистеми   – Възстановяване на биоразнообразието и услугите за екосистеми  
– Нулево замърсяване, нетоксична околна среда   – Иновативни, системни решения за нулево замърсяване за защита на здравето, околната среда и природните ресурси от устойчиви и мобилни химикали
– Насърчаване на науката за справяне с химически и фармацевтични смеси: от наука до политики, основани на факти  
Хоризонтални
– Насърчаване на знанието   – Капацитет и услуги на европейските научноизследователски инфраструктури за справяне с предизвикателствата на европейската зелена сделка
– Разработване на продукти и услуги за крайни потребители за всички заинтересовани страни и граждани, подкрепящи адаптирането и смекчаването на климата
– Прозрачен и достъпен океан: към цифров близнак на океана
– Овластяване на гражданите   – Европейски капацитет за обсъждане и участие на гражданите в Зелената сделка
– Поведенчески, социални и културни промени за Зелената сделка
– Даване на възможност на гражданите за действия по отношение на изменението на климата и опазването на околната среда чрез образование, наука за гражданите, инициативи за наблюдение и гражданско участие

Срок за подаване на предложенията : 26 ЯНУАРИ 2021

Очаква се избраните проекти да стартират през есента на 2021 г.

За повече информация посетете сайта за финансиране и търгове тук

Оригиналната публикация можете да откриете тук