Skip links

SMEunited не е съгласен с предложението на ЕК за директива относно минималната работна заплата

Снимка: smeunited.eu

SMEunited е силно разочарован от решението на Комисията да приеме директива за справяне с проблема за справедливите минимални заплати в Европа. Установяването на обвързваща рамка на европейско ниво надхвърля компетентността на ЕС. Нещо повече, това неизбежно ще попречи на автономността на социалните партньори и тяхната свобода на колективно договаряне.

Президентът на SMEunited Магияр припомни в първата си реакция, че „заплащането не е от европейска компетентност, нивото на заплатите не трябва да се определя на ниво ЕС“. За него обвързващите национални критерии за определяне на нивото на минималната работна заплата противоречат на Европейския договор. Още по-тревожно е да се наложи на държавите-членки използването на индикативни международни референтни стойности за адекватността на минималната работна заплата, а именно 60% от медианната брутна заплата и 50% от средната брутна заплата.

Освен това, г-н Магияр заяви, че „директивата, която е задължителен правен инструмент, не зачита ролята и автономността на социалните партньори при определянето на заплатите. Налагането на регулаторна рамка за колективно договаряне, когато обхватът се счита за недостатъчен, посяга на свободата на колективното договаряне“.

„Предложената директива ще има явно отрицателно икономическо въздействие върху МСП, създавайки по-високи минимални заплати в по-голямата част от държавите-членки. Това ще увеличи разходите за труд в деликатен момент, когато МСП се борят за оцеляване и запазване на работните места.“ изказа съжаление Президентът на SMEunited.

SMEunited обяви, че е отворена за договаряне на Препоръка относно минималните работни заплати след втория етап на консултации с европейските социални партньори. МСП сега са готови да си сътрудничат със Съвета и Европейския парламент, за да постигнат приемлив резултат за тях и бъдещето на 100-те милиона работни места, които осигуряват.

Оригиналната публикация можете да видите тук