Skip links

Регламент за създаване на програма „Цифрова Европа“ 2021/2027

Като част от следващия дългосрочен бюджет на ЕС (МФР 2021-2027) Европейската комисия предложи нова програма за финансиране, озаглавена Програма „Цифрова Европа“ (DEP), която е част от главата „Единен пазар, иновации и цифрови технологии“ на ЕС. Тя е основана на стратегията за единен цифров пазар, стартирана от Комисията през май 2015 г. и основната й цел е да се увеличи цифровата трансформация в Европа в полза на гражданите и бизнеса. Предложението на Комисията предвижда 9,1 милиарда евро за периода 2021-2027 г. да бъдат изразходвани за пет области:

Суперкомпютри: 2,7 милиарда евро ще финансират проекти за изграждане и укрепване на суперкомпютрите и обработката на данни в Европа, за внедряване на суперкомпютър и информационна инфраструктура от световна класа с възможности за разширяване на мащабите до 2022/2023 г. и след 2026/2027 г..

Изкуствен интелект (ИИ): планират се 2,5 милиарда евро, за да се помогне за разпространението на ИИ в европейската икономика и общество. Този бюджет се основава на европейския подход за ИИ, представен на 25 април 2018 г. Той ще предостави по-добър достъп на публичните органи и предприятия до съоръженията за изпитване и експерименти с ИИ в държавите-членки, допълнени с предвидените инвестиции в научноизследователска и иновационна дейност на ИИ по програма Хоризонт Европа.

Киберсигурност и доверие: 2 милиарда евро ще бъдат инвестирани в укрепване на киберзащитата и индустрията за киберсигурност на ЕС, финансиране на най-модерното оборудване и инфраструктура за киберсигурност, както и подкрепа за развитието на необходимите умения и знания. Предложението се основава на широкия спектър от мерки за киберсигурност, представени през септември 2017 г.

Цифрови умения: 700 милиона евро ще подкрепят усъвършенстването на цифровите умения чрез дългосрочни и краткосрочни курсове за обучение и стажове на работното място.Цифров преход на публичната администрация и оперативна съвместимост: 1,3 милиарда евро ще подкрепят цифровият преход на публичните услуги и тяхната оперативна съвместимост в целия ЕС. Той предвижда центрове за цифрови иновации, предоставящи достъп до технологични познания на проекти за цифров преход. Цифровите иновационни центрове днес са един от ключовите елементи на стратегията за цифровизация на европейската индустрия

Комисията очаква програмата да допълни и създаде синергии с други свързани предложения за МФР, по-специално Механизма за свързване на Европа (CEF) и програмите Horizon Europe.

Повече информация:https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/api/stages/report/current/theme/industry-research-and-energy-itre/file/cyber-security-package