Skip links

Корпоративна социална отговорност и колективно договаряне

Национална контактна точка по насоките на ОИСР за мултинационалните предприятия за отговорно бизнес поведение

Съюзът за стопанска инициатива взе участие в проведената на 26.07.2021 г. публична консултация относно структуратa и дейносттa на Националната контактна