Skip links

ЦПО към Съюза за стопанска инициатива даде старт на обученията по професия „Помощник в строителството“ по проект „Просперитет“

На 24 юни 2020 г. Центърът за професионално обучение към Съюза за стопанска инициатива даде старт на обучение по професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“ в изпълнение на Националния план за действие по заетостта по проект „Просперитет”. Първите обучения бяха разкрити в 3 общини в България – община Своге, община Карлово и община Тетевен. 

Визията на Националния план за действие по заетостта през 2020 г. е да се създадат условия за осигуряване на търсената по количество и качество работна сила, включително чрез активиране и повишаване пригодността за заетост на неравнопоставените групи на пазара на труда (безработните с продължителна регистрация, безработни без професионална квалификация и специалност, безработни младежи, безработни над 50 години, безработни с основно и по-ниско образование), приоритетно от по-слабо развитите райони.

С изпълнението на проект „Просперитет“ по НПДЗ-2020 се цели намаляване на риска от социално изключване и бедност за трудоспособното население от малките населени места и селските райони, където населението е с по-ниска икономическа активност и по-ниска трудова мобилност, както и намаляване на риска от социално изключване на хората с увреждания и създаване на възможности за реализацията им на пазара на труда. Специалностите, по които ще бъдат обучени безработните лица по проект „Просперитет“, дават възможности за осигуряване на подходящи умения и компетенции за безработните лица с цел тяхното самонаемане и развитие на самостоятелна стопанска дейност.

Курсът в гр. Тетевен беше открит от Директорът на Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Тутракан г-н Христо Христов, г-жа Весела Иванова, Главен експерт в дирекцията и представители на обучаващата организация – Център за професионално обучение към Съюза за стопанска инициатива.

В с. Столетово, общ. Карлово на събитието присъстваха Директорът на Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Карлово г-н Цветан Георгиев, Главен експерт, отдел „АПТ“ и г-жа Надя Тодорова, Старши експерт, отдел „ПУ“ и представител на ЦПО към ССИ.

На откриването на събитието в гр. Своге присъстваха Заместник-кметът на Общината г-жа Нина Копринджийска, Директорът на Дирекция „Бюрото по труда“ в града –  г-жа Ренета Кръстанова и представители на ЦПО към ССИ.

Освен стартирането на обучителния курс по проект „Просперитет“ – НПДЗ 2020 г., в Община Своге се изпълнява още един проект със социална насоченост от значение за местната общност – „Изграждане на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства община Своге“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, който беше представен от г-жа Зорница Русинова, Зам. – министър на труда и социалната политика.