Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

ЦПО към Съюза за стопанска инициатива даде старт на обученията по професия „Помощник в строителството“ по проект „Просперитет“

На 24 юни 2020 г. Центърът за професионално обучение към Съюза за стопанска инициатива даде старт на обучение по професия „Помощник в строителството“, специалност „Основни и довършителни работи“ в изпълнение на Националния план за действие по заетостта по проект „Просперитет”. Първите обучения бяха разкрити в 3 общини в България – община Своге, община Карлово и община Тетевен. 

Визията на Националния план за действие по заетостта през 2020 г. е да се създадат условия за осигуряване на търсената по количество и качество работна сила, включително чрез активиране и повишаване пригодността за заетост на неравнопоставените групи на пазара на труда (безработните с продължителна регистрация, безработни без професионална квалификация и специалност, безработни младежи, безработни над 50 години, безработни с основно и по-ниско образование), приоритетно от по-слабо развитите райони.

С изпълнението на проект „Просперитет“ по НПДЗ-2020 се цели намаляване на риска от социално изключване и бедност за трудоспособното население от малките населени места и селските райони, където населението е с по-ниска икономическа активност и по-ниска трудова мобилност, както и намаляване на риска от социално изключване на хората с увреждания и създаване на възможности за реализацията им на пазара на труда. Специалностите, по които ще бъдат обучени безработните лица по проект „Просперитет“, дават възможности за осигуряване на подходящи умения и компетенции за безработните лица с цел тяхното самонаемане и развитие на самостоятелна стопанска дейност.

Курсът в гр. Тетевен беше открит от Директорът на Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Тутракан г-н Христо Христов, г-жа Весела Иванова, Главен експерт в дирекцията и представители на обучаващата организация – Център за професионално обучение към Съюза за стопанска инициатива.

В с. Столетово, общ. Карлово на събитието присъстваха Директорът на Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Карлово г-н Цветан Георгиев, Главен експерт, отдел „АПТ“ и г-жа Надя Тодорова, Старши експерт, отдел „ПУ“ и представител на ЦПО към ССИ.

На откриването на събитието в гр. Своге присъстваха Заместник-кметът на Общината г-жа Нина Копринджийска, Директорът на Дирекция „Бюрото по труда“ в града –  г-жа Ренета Кръстанова и представители на ЦПО към ССИ.

Освен стартирането на обучителния курс по проект „Просперитет“ – НПДЗ 2020 г., в Община Своге се изпълнява още един проект със социална насоченост от значение за местната общност – „Изграждане на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства община Своге“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, който беше представен от г-жа Зорница Русинова, Зам. – министър на труда и социалната политика.