Skip links

За либерализацията на пазара на електрическа енергия накратко

На 01.10.2020 г. всички небитови потребители на електрическа енергия в обекти, присъединени на ниво ниско напрежение, следваше да мигрират от регулирания на свободния пазар на електрическа енергия съгласно § 14 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 57 от 2020 г.).

По официални данни небитовите потребители на електрическа енергия от мрежите за ниско напрежение са около 300 хиляди малки потребители от стопанския и обществения сектор, чието общо годишно потребление е около 4,5 МВтч.

Предвиденият в § 14 от ПЗР на ЗИД на ЗЕ срок настъпи, като либерализацията на пазара на електрическа енергия по отношение на небитовите потребители беше реализирана. Голяма част от фирмите, които попадаха в обхвата на този етап от либерализацията на пазара на електрическа енергия, направиха своя избор – дали при наличието на достатъчна изходна информация, за да извършат осъзнат избор или не, е въпрос, който тепърва ще бъде обект на множество анализи и преценки.

Безспорно преминаването от регулиран към либерализиран пазар на електрическа енергия е важна стъпка, като прогнозите са пазарът на електроенергия в страната да се развие, но това ще отнеме известен период от време, необходим на всички крайни небитови, а в последствие и на битовите потребители, да се информират, да се адаптират и да заемат позицията на активен участник на този пазар, който се възползва от пазарните възможности и договаря по-изгодни цени за доставка на електроенергия. Предпоставка за постигането на такова ниво на либерализация и на функциониране на пазара на електрическа енергия е наличието на достатъчна информация за възможностите, които предоставя този пазар и за особеностите, които всеки краен потребител (понастоящем говорим за небитовите такива) следва да съобразява при извършване на избор на доставчик на електроенергия за своя бизнес.

Важно за всеки един небитов потребител на електрическа енергия е да бъде информиран относно реда за смяна на доставчика на електроенергия. Параграф 15, ал. 5 от ПЗР на ЗИД на ЗЕ предвижда, че смяната на доставчика се извършва при условията на чл. 95, като законът изрично е разписал, че при извършването на тази смяна клиентът не дължи неустойка и смяната не е съпроводена с допълнителни задължения за него.

Чл. 95, ал. 6 от ЗЕ предвижда, че при първоначална регистрация на пазара на електрическа енергия, с договора за доставка клиентът упълномощава доставчика да сключи от негово име и за негова сметка договори със съответния оператор на мрежата и с доставчика от последна инстанция, както и да подаде заявлението за първоначална регистрация. Важно е, че ЗЕ допуска договорите с доставчика на електрическа енергия да бъдат сключвани и по електронен път с електронен подпис, което се приветства като подход.

Самата смяна на доставчика следва да бъде извършена в срок до три седмици след получаване на писменото искане на клиента, като тя се извършва от оператора на мрежата. Същевременно всеки доставчик изготвя и изпраща окончателна изравнителна сметка при избор на друг доставчик в срок до 6 седмици след смяната на доставчика.

Законът не предвижда ограничение относно възможността да бъде извършена смяна на доставчика на електроенергия след първоначалната регистрация на свободния пазар на електроенергия, но при предприемането на това действие трябва да се следи за клаузите в действащия договор за доставка относно срока и възможностите за прекратяване. При избора на доставчик на електроенергия самият срок на предлагания договор е от голямо значение, като стандартният договор е една година, но е възможно да се търси фиксирана цена и за по-дълъг период, тъй като на свободния пазар условията по договора за доставка могат да се договарят индивидуално.

Друг основен фактор при сключване на договора за доставка на електроенергия е цената – дали става въпрос за динамична цена или за фиксирана цена. ЗЕ насърчава въвеждането на динамично ценообразуване като мярка за оптимизация на потреблението на електрическа енергия от страна на крайните клиенти чрез цени, отчитащи периода на потребление, цени за критичните периоди на върхово натоварване, ценообразуване в реално време и отстъпки при намалено потребление през върхови периоди.

За тези от небитовите потребители на ниско напрежение, които не успяха да преминат на свободния пазар до посочения срок – 01.10.2020 г., доставката на електрическа енергия се извършва от досегашния му доставчик в качеството му на титуляр на лицензия по чл. 39, ал. 1, т. 5 (т.е. за търговия с електрическа енергия или природен газ), като за целта се сключва типов договор със срок от 01.10.2020 г. до 30.06.2021 г. До сключването на типовия договор досегашният доставчик от регулирания пазар осигурява доставката на електрическа енергия, при условие, че клиентът своевременно заплаща всички дължими суми във връзка с доставката.

За крайните небитови потребители е важно да се отбележи, че от 1 юли 2021 г. тези, които не са избрали доставчик, се снабдяват с електрическа енергия при условията на чл. 95а от т.нар. „доставчик последна инстанция“. При ситуация на миграция от регулирания към свободния пазар доставчикът от последна инстанция трябва да гарантира, че клиентите, които са задължени да напуснат регулирания пазар, но все още не са избрали доставчик/търговец от свободния пазар или избраният от тях доставчик не извършва доставка по независещи от клиента причини, те няма да останат без електроенергия. С промените в ЗЕ от 2012 г. всички крайни клиенти, ползващи електрическа енергия на средно напрежение, бяха в аналогична ситуация, след като загубиха правото си да бъдат снабдявани на регулирания пазар и трябваше да излязат на свободния пазар. Тук е от значение да се отбележи, че понастоящем не е възможна обратната миграция в посока от свободния към регулирания пазар на електроенергия.

Пълната либерализация на пазара на електрическа енергия на едро трябва да се осъществи до 1 юли 2021 г. Същевременно до 31.12.2020 г. ЗЕ предвижда Комисията за енергийно и водно регулиране да създаде единна, централна, публична уеб базирана информационна система, която осигурява достъп до актуална информация за офертите за доставка на електрическа енергия. Крайните клиенти с очаквано годишно потребление под 100 000 kWh ще имат безплатен достъп до платформата за сравняване на оферти за доставка на електрическа енергия, включително оферти за договори с динамична цена на електрическата енергия.

След преминаване към свободния пазар на небитовите потребители, на регулирания пазар останаха само битовите потребители (домакинствата) с годишно потребление около 10-10,5 млн. МВтч електроенергия, като по отношение на тях пълната либерализация предстои, но от изключителна важност е изработването и функционирането на механизма за класификация на енергийната бедност.