Skip links

Обучение на занаятчии в гр. Хасково

На 09.10.2020 г. в гр. Хасково Съюзът за стопанска инициатива проведе обучение в две сесии на занаятчии по темите: „Правни аспекти на занаятчийската дейност – Закон за занаятите и Закон за културното наследство“ и „Права и защита на интелектуалната собственост“. Предвид на осъществяваната от работодателската организация дейност за насърчаване на занаятчийството в България и на профила й в подкрепа на предприемачеството, Съюзът за стопанска инициатива беше поканен да излъчи свой представител с необходимата експертиза за провеждане на обучението в рамките на проект CB005.2.22.093 „Increasing the cross-border tourism potential between Haskovo and Edirne” (CrossTour), съфинансиран по програмата Interreg-IPA CBC Bulgaria-Turkey.

В първия обучителен модул бяха разгледани въпросите за националната и наднационалната правна рамка на занаятчийството, легалната дефиниция за занаят, осигурителните и данъчните аспекти на занаятчийската дейност, устройството и дейността на организациите на занаятчиите, проблемите на занаятчийското обучение.

По време на този модул бяха обсъдени, с активното участие на обучаемите, възможностите и предложенията за подобряване на правната уредба на занаятчийството, включително във връзка с дефинирането на занаятчийската дейност и синхронизирането на уредбата в редица данъчни и осигурителни закони с разпоредбите на Закона за занаятите, както и по отношение на мястото на занаятчийското обучение в системата на образованието в България.

Особен интерес предизвика правната уредба на културното наследство в България и въпросът за мястото на народните/ традиционните занаяти в класификацията на нематериалното културно наследство.

По отношение на втория обучителен модул интерес сред обучаемите предизвика изясняването на кръга от обектите на авторското право, както и разграничението между авторското право и патентното право и разликите в двата режима на защита. Бяха разгледани произведенията на народните художествени занаяти и фотографските произведения като обекти на авторското право, които въпроси предизвикаха обширна дискусия сред обучаемите. По време на обучението особено място беше отделено на въпроса за разграничението и за оценката на това кога едно произведение е авторско и как се определя степента му на сходство или еднаквост спрямо други произведения от същия вид.

Особено място беше отделено на идеите и концепциите, както и на фолклорните творби, като изключение от обектите на авторското право и причините, поради които за тях не възниква авторско право. Също така бяха разгледани дефинициите за авторство и съавторство и разликите в правните режими, както и имуществените и неимуществените права на автора. Особен интерес сред обучаемите предизвика изясняването на режима на свободно използване на произведение и въпросът за времетраенето и наследяването на авторските права.