Skip links

Чиракуването има основна роля в професионалното образование и обучение

Снимка: smeunited.eu

SMEunited приветства новия пакет за умения, предложен от Европейската комисия, включително новата Европейска програма за умения, предложението за препоръка на Съвета относно професионалното образование и обучение (ПОО), подкрепата за младежка заетост и стартирането на новата платформа Europass. Недостигът на умения и несъответствието все още са едно от основните предизвикателства пред занаятите и МСП. Инвестирането в цифрови и зелени умения, включително чрез повишаване на квалификацията и преквалификация, трябва да бъде един от първите приоритети във фазата на възстановяване. Резултатите от образованието и обучението трябва да отговарят по-добре на променящите се нужди на пазара на труда.

SMEunited подкрепя предложението за препоръка на Съвета относно ПОО, тъй като то е от съществено значение за растежа и конкурентоспособността на занаятите и МСП. Препоръката с основание цели да повиши профила на ПОО и да го направи устойчив в бъдеще. Това включва подобряване на интелигентността на уменията и прогнозите, базирани на местните и регионални особености на пазара на труда за по-гъвкаво ПОО и улесняване на достъпа до висше образование. SMEunited подчертава основната роля на чиракуването и признава усилията на Комисията да мобилизира допълнително финансиране в подкрепа на продължаването на обучението на работното място в занаятите и МСП, въпреки кризата с COVID.

Относно подкрепата за заетост на младите хора и засилената гаранция за младежта, SMEunited подчертава значението на разширяването на картографирането и обхвата на младите хора, които не са в образование, заетост и обучение (NEETs) и предоставянето на подходящи насоки. Въпреки това, възрастовата граница трябва да се определя от държавите-членки въз основа на техните национални политики. SMEunited настоява за мобилизиране на местните партньорства с участието на публичните органи, социалните партньори, младежките организации и други организации на гражданското общество, социалните служби и службите по заетостта.

И накрая, по отношение на новата платформа Europass, SMEunited подчертава значението на включването на европейските социални партньори в управлението заради основната роля, която новата платформа ще играе в бъдеще.

Връзка към оригиналната публикация тук