Skip links

Върховният касационен съд се произнесе с тълкувателно решение по няколко важни въпроса относно прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 6, т. 11 и т. 5 от КТ

Д-р Мария Петрова Юридически съветник на Съюз за стопанска инициатива

Общото събрание на гражданската колегия (ОСГК) на Върховния касационен съд (ВКС) се произнесе с дългоочаквано решение по няколко важни въпроса относно обхвата на прекратителните основания по чл. 328, ал. 1, т. 6, 11 и 5 от КТ (Тълкувателно решение от 01.02.2021 г. по Тълкувателно дело № 4/2017 г.).

Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 6 от КТ работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя, когато работникът или служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа. Прилагането на тази норма беше свързано с противоречива съдебна практиката, като по спорните въпроси ОСГК на ВКС прие следното:

  • Не е налице основанието по чл. 328, ал. 1, т. 6 от КТ за прекратяване на  трудовия договор, ако при сключването му работникът или служителят не отговаря на въведените от работодателя изисквания за образование или професионална квалификация за изпълняваната работа;
  • Налице е основанието за прекратяване на трудовия договор по чл. 328, ал. 1, т. 6 от КТ, когато при сключването му работникът или служителят не отговаря на въведените с нормативен акт изисквания за образование или професионална квалификация за изпълняваната работа.

Когато минималните изисквания за образование или професионална квалификация не са предвидени в нормативен акт, работодателят може да определя тези изисквания с длъжностната характеристика и/или в щатното разписание. Сключването на трудов договор при начална липса на изискванията на работодателя за определена длъжност не е пречка за съществуване на самия договор, а преценката на работодателя, че определен кандидат може да изпълнява възложената работа в интерес на предприятието, е възможно да бъде направена например от гледна точка на професионалния му опит на същата или сходна позиция, или от липсата на друг кандидат за вакантната длъжност и др.

Според върховните съдии, обаче, когато работодателят при сключване на трудовия договор се е съгласил, че притежаваните от работника или служителя образование и/или квалификация не представлява обективна причина за изпълнението на трудовата функция, впоследствие той не може да прекрати трудовото правоотношение, поради липсата им. Това именно мотивира ВКС да приеме, че не може да бъде прекратен трудов договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 6 от КТ, ако при сключването му работникът или служителят не отговаря на въведените от самия работодател изисквания за образование или професионална квалификация за изпълняваната работа.

Обратното е прието за хипотезите, в които при сключването на трудовия договор работникът или служителят не отговаря на нормативни изискваия за образование и професионална квалификация. Такъв договор може да бъде прекратен във всеки един момент от действието му, като работодателят може да се позове на фактическото основание по чл. 328, ал. 1, т. 6 от КТ, че работинкът или служителят не отговарят на нормативните изисквания за образование и професионална квалификация. В този случай ВКС отчита тежестта на допуснатото несъответствие. Ако работодателят сам е въвел изисквания за образование и професионален опит, то той би могъл да не ги съблюдава при назначаване на едно лице, като отчете други фактори от значение за предприятието, но ако веднъж е назначил това лице, ВКС счита, че това негово решение трябва да произведе стабилитет и не допуска в последствие той на това именно основание да извършва повторна преценка и да прекрати трудовия договор.

Не може да не се отбележи, че ВКС разглежда частен случай на възможна злоупотреба с право, но така е стигнал до едно доста рестриктивно задължително тълкуване на нормата на чл. 328, ал. 1, т. 6 от КТ. Предвид на това, че тълкувателната практика на ВКС е задължителна, работодателите в бъдещите си действия следва да се съобразяват с постановената от ВКС недопустимост за прекратяване на трудовото правоотношение с работник или служител на основание чл. 328, ал. 1, т. 6 от КТ, ако изначално при сключването на трудовия договор работникът или служителят не отговаря на въведените от самия работодател изисквания за образование или професионална квалификация за изпълняваната работа.

Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 11 от КТ работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя, при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях.

В посоченото тълкувателно решение ОСГК на ВКС приема, че основание за прекратяване на трудовия договор по чл. 328, ал. 1, т. 11 от КТ може да бъде промяната на всички изисквания за заемане на длъжността, извън тези за образование и професионална квалификация.

Действително разпоредбите на чл. 328, ал. 1, т. 6 и т. 11 от КТ уреждат сравнително близки хипотези за прекратяване на трудовото правоотношение от работодателя с предизвестие, като се изисква работодателят да е въвел нови изисквания за заемане на длъжността, след като вече е възникнало трудовото правоотношение.

За да приеме горното решение, ОСГК на ВКС е извършило систематично и историческо тълкуване на двете основания (по т. 6 и по т. 11) и е приело, че основанието по чл. 328, ал. 1, т. 11 от КТ не дублира съществуващото уволнително основание (по т. 6) с добавяне на нов релевантен факт – промяна на изискванията за длъжността, а въвежда изцяло ново, различно основание за прекратяване на трудовия договор, при промяна на изискванията за изпълняваната работа, извън тези за образование или професионална квалификация, т.е. разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 11 КТ има предвид промяната всякакви други изисквания, но не и на тези за образование и професионална квалификация, тъй като по отношение на тях съществува разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 6 от КТ.

Правилно ВКС отбелязва, че разграничението на двете уволнителни основания е важно с оглед на различните им правни последици – само в хипотезата на чл. 328, ал. 1, т. 11 от КТ работодателят трябва да се съблюдава разпоредбата на чл. 333, ал. 1 КТ, която установява предварителна закрила при уволнението на определени категории работници и служители.

Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя, при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата.

По този въпрос ОСГК на ВКС приема, че в заповедта за прекратяване на трудов договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ работодателят е длъжен да посочи липсващите качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата чрез изброяването им или да посочи начина, по който работникът се справя с възложената работа.

ВКС посочва, че фактическият състав на основанието включва следните елементи: трайно неефективно изпълнение на работата във времево, количествено или качествено отношение, причинено от липсата на качества за изпълнение на работата.

Правилото, че работодателят следва да посочи фактическото основание в заповедта за прекратяване на трудовия договор по чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ, е в съответствие с принципа за законоустановеност на основанията за уволнение. За индивидуализация на волеизявлението при конкретното прекратително основание е достатъчно в писмената заповед за прекратяване по чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ да се изброят кои знания, умения или навици липсват или да се посочи в какво се състои трайното неефективно изпълнение на работата (начинът по който работникът се справя с възложената работа). И в двата алтернативни варианта се постига целта на закона, като в достатъчна степен е гарантирана възможността работникът или служителят да упражни правото си на защита.