Skip links

Становище на Съюза за стопанска инициатива относно предложения за изменение и допълнение в Кодекса за социално осигуряване – уреждане на заплащането на работодателите за сметка на средствата от фонд „Безработица” на държавното обществено осигуряване на сума в размер на 60 % от осигурителния доход.

Становище на Съюза за стопанска инициатива относно предложения за изменение и допълнение в Кодекса за социално осигуряване за уреждане на някои аспекти на осигурителните правоотношения по време на обявено извънредно положение и за уреждане на заплащането на работодателите за сметка на средствата от фонд „Безработица” на държавното обществено осигуряване на сума в размер на 60 % от осигурителния доход за месец януари 2020 г. на лицата, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО за периода на въведеното с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

След като се запознахме с представените предложения от страна на Министерството на труда и социалната политика за изменение и допълнение в Кодекса за социално осигуряване за уреждане на някои аспекти на осигурителните правоотношения по време на обявено извънредно положение и за уреждане на заплащането на работодателите за сметка на средствата от фонд „Безработица” на държавното обществено осигуряване на суми в размер на 60 % от осигурителния доход за месец януари 2020 г. на лицата, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО за периода на въведеното с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, изразяваме следното:

1. Подкрепяме предложените изменения относно спирането на нормативно определените срокове във връзка с упражняване на правото на парични обезщетения, помощи и пенсии за осигурените лица и пенсионерите, както и изричната уредба, предвиждаща спазване на нормативно определените срокове, ако съответните документи са подадени до 14 дни след края на извънредното положение в компетентното териториално поделение на НОИ.

2. Подкрепяме предложението за периода на обявено извънредно положение непроизнасянето в срок на длъжностните лица, които издават разпореждания и решения във връзка с правото на парични обезщетения, да не се счита за мълчалив отказ по смисъла на чл. 58, ал. 1 от АПК.

3. Подкрепяме предложената мярка за служебно преизчисляване на личните пенсии на лицата, които имат придобит трудов стаж след 31 декември 2018 г. и не са подали заявление до 13 март 2020 г.

4. Принципно подкрепяме предложението за заплащането на работодателите на средства за сметка на фонд „Безработица” на държавното обществено осигуряване в размер на 60 % от осигурителния доход за месец януари 2020 г. на лицата, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО за периода на въведеното с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, но настояваме предложените текстове да бъдат редактирани, като се вземе предвид следното:

Настояваме в обхвата на предложената мярка да се включат и лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по чл. 4, ал. 3, т. 1, едноличните търговци по т. 2, регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители по т. 5, и както и членовете на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията по чл. 4, ал. 1, т. 5 от КСО.

Занаятчиите са хора, които не само опазват националните ни бит и идентичност, но и които са засегнати в огромна степен от кризата от разпространението на COVID-19. Занаятчиите реализират своята продукция обичайно на панаири, изложения, сборове и в рамките на туристическите обекти. Те не поддържат запаси от материали за производството, нито имат канали за пласмент, нито складове за продукцията, т.е. работят на принципа „изработка на определен брой изделия и пласмент на дребно”, и едва след реализирането на готовата продукция могат да вложат средства за нови материали и да произведат нови продукти. В момента, в който те биват възпрепятствани да реализират продукцията, работата за тях спира, но едновременно с това те остават без каквито и да било приходи. Занаятчиите са самонаети лица и спирането на работата ги оставя наистина без каквито и да било текущи доходи. Не следва да бъде допуснато обаче именно тези хора да бъдат забравени от компенсаторните механизми, които прилага държавата и тя следва да помисли и за тях.

Голяма част от микро предприятията, които също ще бъдат засегнати в съществена степен от кризата с разпространението на COVID-19, са регистрирани и осъществяват дейност именно като еднолични търговци. Единственият личен доход, който получават тези лица, е от дейността им като еднолични търговци. Ето защо считаме, че не следва априори тези лица да бъдат изключвани от обхвата на предвижданата подкрепа, ако по отношение на тях са налице изискванията и са изпълнени критериите, определени с акт на Министерския съвет. В този смисъл е също предложението ни за включване в обхвата на подкрепата и на членовете на кооперациите, упражняващи трудова дейност в тях и получаващи трудови възнаграждения.

Аргументите ни за включването на земеделските стопани и тютюнопроизводителите са същите, както по отношение на едноличните търговци и работещите членове на кооперациите, като по отношение на тази категория лица притесненията ни са свързани с евентуално удължаване на извънредното положение, ако мащабите на заразата не бъдат овладяни до 29.03.2020 г.

Считаме също така, че следва да бъдат отстранени и някои правни-технически недостатъци на нормата, като например липсата на изрично уточнение от кой момент тече указаният срок от 5 работни дни.

Считаме, че при предложената формулировка се създава законова делегация за Министерския съвет да регламентира в свой акт само критериите за отпускане на средствата, но не се съдържа законова делегация да регламентира в този акт реда за протичане на процедурата. Предлагаме да се включи изричен текст в тази насока, за да се осигури стабилност на последващия акт на Министерския съвет, който неминуемо следва да регламентира не само критериите, но и реда за осъществяване на процедурата.