Skip links

Сертифициране – част 1

Съюзът за стопанска инициатива представя поредицата „Когато трябва да сте сигурни – изберете моделите, които работят!“, в рамките на която ще бъдат разяснени ползите от сертифицирането и обхватите на различните стандарти и сертификати.

В първата част Ви представяме най-популярните и базови стандарти от серията ISO 9000:

ISO 9001:2015 –  Системи за управление на качеството – Изисквания.

ISO 9001:2008 –  Системи за управление на качеството – Изисквания (валиден до 15 септември 2018 г. Всички фирми трябва да направят преход към новия Стандрат ISO 9001:2015).

ISO 9004:2000 – Системи за управление на качеството. Ръководство за подобряване на резултатите.

Международният стандарт ISO 9001:2015 е част от серията стандарти ISO 9000, които се емитират от Международната организация по стандартизация (на английски International Organization for Standardization или ISO). Централният секретариат на организацията се намира в Женева, Швейцария. Публикуваните от организацията (до момента повече от 18 000 на брой) индустриални и търговски стандарти се ползват от над 160 страни по света. Стандартът  ISO 9001 в актуалната си ревизия от 2015 г. поставя изисквания към Системата за управление на организациите, които се стремят да отговорят на очакванията на своите клиентите и да функционират в съответствие с приложимите нормативни изисквания на територията, на която извършват дейността си. Степента, в която продукта или услугата, които се предоставят от организацията, удовлетворява изискванията на клиента, се определя с термина „качество”. Внедрената Система за управление на качеството в дадена фирма или институция води до такова организиране и управление на всички процеси и дейности в нея, което да осигури качеството на продукта или услугата по начин, който е изискван от клиента.

По същество стандартът ISO 9001:2015 задава изисквания към основни елементи от управлението на организацията. Главните области, към които се насочва вниманието, са:

 • Оперативното планиране на дейността, на създаването и предоставянето на клиента на продукта или услугата;
 • Видът и качеството на документооборота и каналите за пренос на информация в организацията;
 • Управлението на човешките ресурси в основни аспекти като подбор, обучение и развитие на служителите, атестация на трудовото представяне, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и др.;
 • Планиране и осигуряването на материални ресурси, управление на доставчиците и подизпълнителите;
 • Осигуряване и поддържане на релевантна за дейността инфраструктурата;
 • Адекватно управление на търговските процеси и отношенията с клиентите, оферирането и договорирането на продуктите и услугите;
 • Процесите по проектирането и създаване на продукта и/или предоставяне на услугата на клиента;
 • Механизмите за контрол и измерване на адекватността и ефективността на всички процеси;
 • Измерване на ефикасността и ефективността на всички процеси и стремеж към постоянно подобрение на удовлетвореността на клиентите.

Функциониращите системи за управление на качеството изградени на база изискванията на стандарт ISO 9001:2015 помагат за:

 • Повишаването на имиджа на организацията в национален и международен план;
 • Увеличаването на доверието в органзиацията от страна на партньори, клиенти и др.
 • Повишаването на ефективността на производствените процеси и оптимизирането на използването на ресурси;
 • Значително повишаване на проследимостта на всички процеси;
 • Оптимизирането на документооборота и комуникационните канали на всички нива в органзиацията;
 • Повишаване на ефективността на управлението на човешките ресурси.

Системите за управление на качеството са приложими във всяка фирма, организация, предприятие или друга институция, която има желание да ги внедри, без значение на големината или спецификата на дейността й. Обхватът, който Системата за управление на качеството има в дадена фирма, се определя от сферата й на дейност и желанието на ръководството на организацията внедряваща системата. Разработването и внедряването на Системата за управление на качеството се съобразява с организационната структура на фирмите и винаги се персонализира спрямо конкретните условия, стилът на управление и организационната култура, които съществуват. Функциониращите успешно системи за управление на качеството подобряват ефективността и ефикасността на процесите, без да водят до бюрократизиране на дейността.

Системите за управление на качеството могат да се интегрират с други системи за управление, които регламентират и спомагат за ефективността и ефикасността на организацията по отношение на здравословните и безопасни условия на труд (BS OHSAS 18001:2007), опазването на околната среда и екологичното равновесие (ISO 14001:2015), безопасността на храните и хранителните продукти (ISO 22000:2005), информационната сигурност (ISO 27001:2013), Екологичната декларация – EMS и др.

Материалът е предоставен от:

Светла Евтимова

e-mail: svetlaevtimovaiso@gmail.com

GSM: 0877 77 14 01