Skip links

Започва преброяване на земеделските стопнаства през 2020 г.

Преброяването на земеделските стопанства е задължителна статистическа операция за събиране, обработка и разпространение на данни за всички земеделски стопанства и земеделски стопани. Целта на преброяването е да актуализира данните за българското земеделие.

Република България, като член на Европейския съюз и част от Европейската статистическа система, е обвързана с ангажиментите, произтичащи от Регламент (ЕС) 2018/1091 на Европейския парламент и на Съвета.

Преброяването се провежда на всеки 10 години по препоръка на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (FAO).

Провеждането на преброяването в България през 2020 г. е ангажимент на Министерството на земеделието, храните и горите и областните и общинските му структури, както и други ведомства, организации и органи на местното управление.

При събиране на данните ще се ползват всички налични земеделски регистри, административни източници и проучвания. Анкетьори ще се свържат със земеделските стопани по интернет, по телефона, с писмо или чрез интервю лице в лице.

Анкетирането на земеделските стопанства в България започва на 1-ви септември и приключва на 18-ти декември 2020 г. До 18-ти септември 2020 г. се предвижда преброяването да се извършва по интернет чрез предоставяне на данни от земеделския стопанин с помощта на уеб-базирано приложение и попълване на електронен въпросник. В оставащия период данните ще бъдат събирани от анкетьори чрез интервю със стопанина или управителя на стопанството и попълване на въпросник на хартиен носител или чрез онлайн въвеждане с помощта на преносимо електронно устройство.

С провеждането на преброяването в България ще се получи обобщена и изчерпателна информация за броя, типа и размера на земеделските стопанства, за юридическия статут, за използването на земеделската земя, за отглежданите селскостопански животни, за работната сила и други доходоносни дейности на стопанството, за биологичното земеделие, за сградите за животни и управление на оборския тор и други характеристики. За всяка от тези широки теми ще бъдат събрани значително количество данни. Например, ще има информация за размера на стопанствата, за броя на хората, които работят в стопанствата, тяхната възраст и пол, нивото на обучение на ръководителите на стопанствата, местата за настаняване на животни, информация за управлението на оборския тор и други показатели.

В преброяването задължително участват земеделските стопанства, които отговарят на поне на един от критериите, посочени в приложение № 2 към чл. 5 от Закона за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г.

Законът и приложението можете да откриете тук

Връзка към страницата за електронното преброяване тук