Skip links

Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020

обяви шеста покана за представяне на предложения

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ:

Целта на процедурата е да се подобрят системите за подкрепа на предприемачеството за МСП в трансграничния регион. Тази цел трябва да бъде постигната чрез създаването на системи / дейности за подкрепа на бизнеса – чрез съвместни действия, предприети от допустими бенефициенти – които от своя страна ще предоставят услуги на предприятията, отговарящи на условията за подпомагане. Тези системи / действия за подкрепа на бизнеса следва да бъдат насочени към премахване на бариерите и пречките за МСП.

Крайните цели на избраните тематични цели / инвестиционни приоритети са:

  1. Да се насърчава предприемаческата култура, като по този начин се повлияват темповете на създаване на нови предприятия (т.е. стимулиране на създаването на бизнес);
  2. Засилване на факторите, влияещи върху успеха на предприемачите, като по този начин се засяга дългосрочният успех на тези предприятия (т.е. укрепване на стабилността и развитието на бизнеса).

Крайната цел на всеки проект е да предостави помощни услуги на съществуващи или нови предприятия.

ДОПУСТИМИ БЕНЕФИЦИЕНТИ

Допустими бенефициенти са заинтересованите страни, чиято основна функция (както е посочено в техния акт за създаване) е ясно свързана с осигуряване на подкрепа и насърчаване на предприемачеството.

Проектът трябва да включва най-малко един бенефициент от всяка страна (Гърция и България), разположен в рамките на допустимото програмно пространство.

Общият брой на бенефициентите по проект не трябва да надвишава шест (6) включително водещата организация. Всички бенефициенти трябва да имат ясна роля в разработването и изпълнението на проекта.

Бенефициентите трябва да бъдат:

  1. националните органи, които имат изключителна компетентност по отношение на целите на настоящата покана
  2. публично-правни субекти или създадени съгласно националното законодателство със специфично предназначение за посрещане на нужди от общ интерес (не е необходимо да има промишлен или търговски характер), и които отговарят най-малко на едно от следните условия:

– да се финансират в по – голямата си част от национални, регионални или местни органи или други органи, регулирани от публичното право, или ,

– подлежат на управленски надзор от тези органи, или

– да имат административен, управителен или надзорен съвет, в който повече от половината от членовете му се назначават от националните, регионалните или местните власти или от други органи, регулирани от публичното право;

– частни организации: т.е. организации с нестопанска цел, неправителствени организации и др., създадени съгласно частното право, са допустими при следните условия:

А) не са установени с цел получаване на печалба;

Б) не разпределят печалбите на заинтересованите страни;

В) седалището им е в допустимата трансгранична зона;

Дружества, регистрирани по Търговския закон не са допустими за финансиране.

БЮДЖЕТ

Общата индикативна приложима помощ по настоящата покана възлиза на 7 000 000,00 EUR. Публичните разходи се състоят от € 5.950.000,00 от средствата от ЕФРР и € 1.050.000,00 Национален принос от Гърция и България.

Минималният бюджет на едно проектно предложение е 250 000,00 EUR, а максималният бюджет е 700 000,00 EUR.

Краен срок за подаване на предложенията : 06.09.2019 год. 15.00 ч.

Връзка към официалната страница : http://www.greece-bulgaria.eu/call-for-proposals/7_6th-CALL-FOR-PROJECT-PROPOSALS