Skip links

Открита процедура за подбор на проекти по Програма за морско дело и рибарство BG14MFOP001-1.002 „здраве и безопасност“

Допустими кандидати

А. Допустими кандидати по мярката са : рибари или собственици на риболовни кораби, включително, извършващи риболовни дейности във водите на Черно море и река Дунав.

Те могат да са физически или юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или закона за кооперациите.

Б. Клонове на юридически лица, регистрирани в България не могат да участват в процедурата за подбор на проекти, поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Допустими дейности :

Проектните предложения по настоящата процедура и включените в тях дейности следва да допринасят за постигането на специфичните цели по приоритета на Съюза, предвиден в член 6, параграф 1 на Регламент )ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 год. за Европейския фонд за морско дело и рибарство )Регламент ЕС № 508/2014) и на целите на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР).

Краен срок за подаване на предложенията : 26.09.2019 год., 17.00 ч.

Връзка към официалната страница : https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/343ed3ac-6171-416b-943f-34fcd9c98978