Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Открита процедура за подбор на проекти по Програма за морско дело и рибарство BG14MFOP001-1.002 „здраве и безопасност“

Допустими кандидати

А. Допустими кандидати по мярката са : рибари или собственици на риболовни кораби, включително, извършващи риболовни дейности във водите на Черно море и река Дунав.

Те могат да са физически или юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или закона за кооперациите.

Б. Клонове на юридически лица, регистрирани в България не могат да участват в процедурата за подбор на проекти, поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Допустими дейности :

Проектните предложения по настоящата процедура и включените в тях дейности следва да допринасят за постигането на специфичните цели по приоритета на Съюза, предвиден в член 6, параграф 1 на Регламент )ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 год. за Европейския фонд за морско дело и рибарство )Регламент ЕС № 508/2014) и на целите на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР).

Краен срок за подаване на предложенията : 26.09.2019 год., 17.00 ч.

Връзка към официалната страница : https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/343ed3ac-6171-416b-943f-34fcd9c98978