Skip links

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство,мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“

Процедура чрез подбор на проекти

BG14MFOP001-2.011 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

1.1.1. да са вписани в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията;

1.1.2. да са учредени с основен предмет на дейност рибовъдство или еквивалентен в областта на производството на аквакултури, вписан в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията;

1.1.3. да са регистрирани като производители на риба и други водни организми по реда на чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) – в случаите, когато кандидатите са съществуващи и функциониращи стопанства;

1.1.4. да са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) (в случаите, когато кандидатите са съществуващи и функциониращи стопанства).

Процент на съфинансиране:

Финансовата помощ по реда на настоящата процедура е безвъзмездна и се предоставя в рамките на определения бюджет за мярката в ПМДР 2014 – 2020 г., от които:

Процент на съфинансиране от ЕФМДР – 75%

Процент на съфинансиране от националния бюджет – 25%

Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ – 50%.

Интензитетът на финансирането на операции, осъществявани от предприятия, които попадат извън определението за МСП, се намалява с 20 процентни пункта.

Краен срок: 04.11.2019 г. 17:00 ч.

Връзка към официалната страница :

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/f2d4bc41-a48b-45f9-9104-d1c3bf731fed

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Процедура на подбор на проекти

BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“

Допустими кандидати:

Критерии за допустимост на кандидатите

1) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са обединения под формата на :

– сдружения по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство или

– дружества по смисъла на Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

ВАЖНО: За да бъдат допустими за финансиране по настоящата процедура, кандидатите следва да са регистрирани (вписани/оповестени в съответния регистър) като обединения след 31.12.2018 г.

2) Допустими за финансиране по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които включват минимум 3 (три) юридически лица, регистрирани по Търговския закон или еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство, които са извършвали икономическата си дейност на територията на дадения район на ниво NUTS 2 през 2017 и 2018 г.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ е както следва:

Общ размер на безвъзмездната финансова помощСредства от Европейския фонд за регионално развитиеНационално съфинансиране
 115 646 637.81 лева59 129 187 евро  98 299 642.14 лева50 259 808.95 евро 17 346 995.67  лева8 869 378.05 евро

ВАЖНО: Общият бюджет се разпределя поравно между 6-те региона на ниво NUTS 2 в България (по 19 274 439.63 лева), като се изключва BG411 област София (столица).

Средният годишен бюджет за държавната помощ по процедурата, попадаща в обхвата на Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията, не трябва да надхвърля 150 млн. евро.

  1. Минимален и максимален размер на БФП за конкретен проект:
Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ e както следва: 
Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощМаксимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ
1 500 000 лева7 000 000 лева
Максимално допустимият размер на помощта по чл. 4, пар. 1, буква „й“ от Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 e 20 млн. евро за инфраструктура.
  1. Процент на съфинансиране

Интензитетът на безвъзмездната финансова помощ по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“ е както следва:

  1. I. Елемент А – приложим режим „инвестиционни помощи за научноизследователски инфраструктури“ съгласно чл. 26 от Регламент (ЕС) № 651/2014:
Максимален интензитет на помощта
50 %

Кандидатът следва да заложи до 50% интензитет за всеки отделен разход, заявен от него по Елемент А, изпълняван при условията на режим „инвестиционни помощи за научноизследователски инфраструктури“. В случай че изискването не е спазено и е заложен интензитет над 50%, се извършва служебна корекция на бюджета, като интензитетът се намалява до допустимия размер.

Кандидатът следва да заложи един и същи интензитет за всички разходи, заявени от него по Елемент А, изпълняван при условията на режим „инвестиционни помощи за научноизследователски инфраструктури“. В случай че изискването не е спазено, се извършва служебна корекция на бюджета до размера на най-ниския заявен от кандидата интензитет.

  1. II. Елемент Б – приложим режим помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз:
Максимален интензитет на помощта
90 %

Кандидатът следва да заложи до 90% интензитет за всеки отделен разход, заявен от него по Елемент Б, изпълняван при условията на режим „de minimis”. В случай че изискването не е спазено и е заложен интензитет над 90%, се извършва служебна корекция на бюджета, като интензитетът се намалява до допустимия размер.

Кандидатът следва да заложи един и същи интензитет за всички разходи, заявени от него по Елемент Б, изпълняван при условията на режим „de minimis“. В случай че изискването не е спазено, се извършва служебна корекция на бюджета до размера на най-ниския заявен от кандидата интензитет.

Краен срок: 20.01.2020 г. 16:30 ч.

Връзка към официалната страница :

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/0df0d5eb-eb7f-48b5-acd5-b64f3608c420