Skip links

Проекти на ССИ

  1. През 2014 год. ССИ е подизпълнител по дог. №113-01-11001/16.12.2013 г. за финансиране на „Интернешенъл контакт сървисис“ ООД , схема „Ново работно място“ на ОПРЧР. Като подизпълнител по договора ССИ извърши успешно обучение на служители на фирмата по ключова компетентност „Дигитални компетентности“ и по професия „Бизнес услуги“.
  2. По ОПРЧР, обучение с ваучери за заети лица, договор № 3/26.09.2014 год. с Агенция по заетостта, ССИ проведе успешно обучение по програма „Оперативно счетоводство“.
  3. По програма „Развитие на селските райони“, договор РД50-185/07.12.2015 год. с МИГ Тетевен, ССИ в качеството си на подизпълнител проведе успешно обучение на селскостопански производители по професия „Фермер“.
  4.  През 2016 год. е извършено успешно обучение на над 335 ръководители на предприятия на тема „Подпомагане прилагането на българското законодателство по здравословни и безопасни условия на труд“, съгласно договор № 47/02.11.2016 год. с ФУТ на обща стойност 40 000 лв.
  5.  През 2017 год. е извършено успешно обучение на над 1000 ръководители на предприятия на тема „Подпомагане прилагането на българското законодателство по здравословни и безопасни условия на труд“, съгласно договор № РД -13-18/07.06.2017 год., на обща стойност 150 000 лв.
  6.  През 2017 год. по НПДЗ 2017, съгласно договор № 001-004-17-20030/22.02.2017 год. с АЗ , по проект „Нова перспектива ІІ“ е извършено успешно обучение на безработни лица.
  7.  През 2018 год. по НПДЗ 2018, съгласно договор 001-0009-18-20035/27.02.2018 год. с АЗ, по проект „Надграждане чрез нови възможности за обучение и заетост“ успешно обучни безработни лица по професии „Оператор в дървообработването“, „Текстообработване“, „Заваряване“, „Шивачество“ и др.
  8.  През 2018 год. е извършено успешно обучение на над 1000 управители и мениджъри на предприятия на тема„Подпомагане прилагането на българското законодателство по здравословни и безопасни условия на труд“, съгласно договор № РД-13-10/02.03.2018 год.
  9. През настоящата година се извършва обучение на безработни лица по НПДЗ 2019,  съгласно договор 001-0010-19-20041/11.03.2019 год., по проект „Успешни ЗАЕДНО – За Едно Достойно Ново Образование“ по професии „Помощник в строителството“, „Камериер“, „Текстообработване“ и др.
  10. Продължава обучението на управители и мениджъри на предприятия на тема „Подпомагане прилагането на българското законодателство по здравословни и безопасни условия на труд“, съгласно договор № РД-13-18/22.03.2019 год.