Skip links

Проект на постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Във връзка с предложения за обсъждане, по т. 3 от Дневния ред на насроченото за 07.08.2019 г. заседание на Националния съвет за хората с увреждания Проект на постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи /ПУОРОМЕРКМЕ/

Съюзът за стопанска инициатива изразява следното становище:

Споделяме позицията на Национално представителните организации на и за хора с увреждания, че на този етап не са налице обстоятелства, налагащи спешни промени на Правилника за устройство и организация на работата на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.

Считаме, че е нецелесъобразно преди да е приключила оценката на въздействието на последните промени в Наредбата за медицинската експертиза да се пристъпва към радикално изменение на Правилника за устройство и организация на работата на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, който към момента се прилага сравнително успешно.

Реформа в работата на ТЕЛК е наложителна, но предложените в Проекта промени са прибързани и съдържат редица слабости. Основополагащ за реформата в системата на медицинска експертиза е въпроса за създаване на единен стандарт за определяне на намалената работоспособност /степен на увреждане/ и необходимия вид и обем на задължителни медицински консултации и диагностични изследвания за всяко заболяване /съгл. Приложение 1, чл. 63 от ЗХУ/. Цел на този единен стандарт е създаването на единни критерии за оценка на степента на увреждането, който следва да доведе до ограничаване на субективизма при оценката, унифициране на практиката по определяне на степента на работоспособност /степен на увреждане/ в цялата страна и обективен,  и ефикасен контрол.

Размисъл предизвиква предложението за въвеждане на еднакъв ред за освидетелстване и преосвидетелстване /чл. 23 и 28/. Предлагаме да се обмисли процедурата за преосвителстване да е по- опростена, тъй като вече е била установена определена степен на увреждане на лицето и не е необходимо да се прилага процедура, като при първо явяване, изискваща представяне на направление от личен/лекуващ лекар и протокол от лекарска комисия /ЛКК/.

Предложеният проект за изменение и допълнение на ПУОРОМЕРКМЕ съдържа и някои съществени пропуски. Той не дава ясен и еднозначен отговор как ще се осъществява медицинската експертиза на някои групи български граждани, като здравно неосигурените лица, български граждани, пребивавали в чуждина и с установена там намалена неработоспособност /степен на увреждане/, както и такива, преминали лечение в чужбина, разполагащи с медицински консултации и диагностични изследвания от здравни заведения на територията на ЕС и/или трети държави, които се явяват на медицинска експертиза в България.

В тази връзка, становището на Съюза за стопанска инициатива е, че е необходим задълбочен анализ и диалог с всички заитересовани страни за отстраняване на слабостите в предложения Проект за избягване възникването на напрежение в обществото по тази важна тема.