Skip links

НОИ: Вноската за пенсия трябва да е поне 30% от осигурителния доход

В следващите години ще се увеличава размерът на трансфера от бюджета към НОИ, за да може да бъдат обезпечени пенсиите, показва годишният актюерски доклад на Националния осигурителен институт с прогнозни разчети до 2070 г. Причината е, че размерът на осигурителната вноска не е достатъчен за покриване на разходите.

Според актюерските разчети зависимостта на системата от парите в хазната в края на периода ще се увеличи и трансферът за покриване на недостига от средства ще нарасне с около 5% от общите разходи.

Общо за периода 2018-2070 г. разходите за пенсии ще нарастват като дял от БВП, достигайки до 10,2% през 2070 г. при около 8,5% през 2018 г., изчисляват в НОИ.

Трансферът за пенсии

При 35,7% през 2018 г., през 2070 г. делът на трансфера от централния бюджет ще достигне 40,7% от общите разходи на държавното обществено осигуряване (ДОО).

Това показва, че при сегашните разпоредби по отношение правото и размерите на пенсии и обезщетения, и дори при очакванията за намаляващ коефициент на заместване на доходаприходите от осигурителни вноски няма да са достатъчни, за да компенсират нарастващите разходи на системата, прогнозират в НОИ.

Сметките показват, че в периода 2019-2036 г. има известно подобрение и необходимият размер на вноската за пенсия ще е малко над 24% . Най-малка ще е разликата между действителния и нужния размер на вноската между 2030 и 2040 г., когато се очаква и най-нисък дефицит в ДОО.

Необходим размер на трансфера от държавния бюджет за покриване на недостига от средства на ДОО в % от общите разходи, 2018-2070 г.

След това обаче разликата отново ще нарасне, показва актюерската прогноза на осигурителния институт. Ако през 2018 г. трансферът от държавния бюджет за покриване на недостига за пенсии е бил малко над 3,8 млрд. лева, прогнозата за 2020 г. е за малко над 4,1 млрд. лева, а през 2022 г. вече достига над 4,5 млрд. лева.

                      Баланс на ДОО в % от БВП, 2019-2070 г.

Адекватността на пенсиите остава повод за сериозна загриженост. Актюерите отчитат, че намалява броят на пенсионерите поради завишените изисквания за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и в резултат от демографските процеси, но за подобряване баланса на фондовете на ДОО сериозно влияние оказва   по-ниският коефициент на заместване на дохода (средна пенсия към среден осигурителен доход). Според тях той е факторът с най-голям принос за намаляване на недостига от средства в системата като дял от БВП.

От около 42% през 2018 г. в дългосрочен план коефициентът на заместване ще намалее до 35% през 2070 г. , посочват разчетите на актюерите.

Специалистите обясняват, че върху този процес ще влияе най-вече законодателното изискване за редукция на индивидуалния коефициент на пенсионерите, на които ще бъде отпусната пенсия и от ДОО, и от универсален пенсионен фонд.

При различни допускания за особеностите на трудовата кариера, редукцията в индивидуалния коефициент ще нараства плавно от около 20% в началото на периода до над 25% през 2050 г.

Условия за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО, 2018 – 2022 г.

Фондовете на ДОО

Наред с адекватността на пенсиите, в дългосрочен план финансовото състояние на фондовете на ДОО също е повод за притеснение. Прогнозите показват, че въпреки подобрението, балансът на системата ще остане отрицателен за целия период 2018-2070 г.

Наред с това, след 2037 г., когато приключва увеличението на законоустановената пенсионна възраст, балансът на фондовете на ДОО ще започне да се влошава, достигайки дефицит от около 4,8% през 2070 г.

Причината е, че размерът на осигурителната вноска не е достатъчен за покриване на разходите.

Вноската за пенсия за най-масовата трета категория труд е 19,8% от осигурителния доход, но за да се покрият разходите, е нужно размерът да е малко над 30%.

Разликата между действителния и необходимия размер на вноската е ключов показател за финансовата стабилност на пенсионната система, се подчертава в доклада на НОИ.

Осигурителни вноски за фондовете на ДОО и разпределение на вноските между осигурителя и осигуреното лице, 2018 – 2022 г.

Този размер се изчислява по специална формула – според броя на осигурените и на пенсионерите, както и според това пенсията какъв процент от заплатата замества.

                         Нарастване на средния осигурителен доход, 2018-2070 г.

За 2018 г. необходимият размер на вноската за пенсия е бил 30,8%, а средният действителен размер, изчислен като средно претеглена величина на осигурителната вноска за родените преди 1 януари 1960 г. и за родените след 31 декември 1959 г., е бил 16,6% или с 14,2 процентни пункта по-ниска от необходимата.

В периода 2019-2036 г. се очаква намаление на необходимия размер на вноската до 24,3% поради прогнозираното намаление както в коефициента на зависимост, така и в коефициента на заместване на дохода.

След 2036 г. при възходяща тенденция в коефициента на зависимост и запазване на относително постоянно ниво на коефициента на заместване на дохода от 34-35%, необходимият размер на вноската за пенсия постепенно нараства до около 30% през 2060 г., като остава на това ниво до края на прогнозния период.

Средният действителен размер на вноската за пенсия постепенно намалява от 16,6% в 2018 г. до 15,9% в 2029 г., когато осигурените лица, родени преди 1960 г. ще излязат от пазара на труда, след което остава постоянен до края на 2070 г.

                             Необходим и действителен размер на вноската за пенсия, 2018-2070 г

По-висока пенсионна възраст

Планираното обвързване на пенсионната възраст с промените в средната продължителност на живота след 2037 г. ще доведе до допълнително увеличение на законоустановената възраст за пенсиониране, но финансовият ефект върху ДОО от тази мярка не е еднозначен.

Дали хората ще бъдат в състояние да останат на пазара на труда и след 65 годишна възраст или голяма част от тях ще се инвалидизират е въпрос, отговорът на който зависи от много и различни фактори, в т.ч. от условията на труд, които ще им бъдат предоставени, от развитието на здравеопазването и др.

При текущата нормативна рамка, по-високият икономически растеж, съпроводен с по-висока заетост, по-ниска безработица и по-високи трудови възнаграждения, е факторът с най-силно положително въздействие върху дългосрочното финансово състояние на ДОО, пише в доклада на НОИ.

Проведените тестове за чувствителност показаха, че вариантът с по-висок икономически растеж води както до намаляване на разликата между размера на осигурителната вноска и размера ѝ, необходим за балансиране на системата, така и на недостига от средства в ДОО.

При съществуващите разпоредби по отношение осъвременяването на пенсиите, динамиката на средната пенсия обаче ще продължи да изостава от динамиката на средния осигурителен доход за страната.

                         Промени в размерите на пенсиите за трудова дейност, 2018 – 2070 г.

От НОИ уточняват, че прогнозният период е от 2019 г. до 2070 г. (52 години), като резултатите за първите четири години на прогнозата са съобразени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2019 г. и тригодишната прогноза на консолидирания бюджет на ДОО за периода 2020 – 2022 г. (вариант октомври 2019 г.).