Skip links

МТСП пренасочи допълнителни средства по програми и мерки за обучение и заетост

Снимка: https://www.facebook.com/MinistryofLabourandSocialPolicy/

След съгласуване с Националния съвет за насърчаване на заетостта Министърът на труда и социалната политика на основание чл. 3, ал. 4 от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) пренасочи общ ресурс от 430 550 лева към текущи програми и мерки за обучение и заетост, както следва:

  1. 148 214 лв. се пренасочват към прилагането на мерки по чл. 50 от ЗНЗ за насърчаване на работодатели, които са микропредприятия, да разкриват работни места. По тази програма се субсидират първите 5 разкрити работни места.
  2. 128 770 лв. се пренасочват към мерки по чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ за насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца, безработни до 24 годишна възраст, с основно и по-ниско образование и безработни над 50 годишна възраст.
  3. 79 300 лв. се пренасочват към мерки по чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ за насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на безработни лица с трайни увреждания.
  4. 62 800 лв. се пренасочват към мерки по чл. 55а от ЗНЗ за насърчаване на работодателите да наемат безработни лица над 55-годишна възраст.

В края на бюджетната година и при настоящите условия на пазара на труда, вкл. и по отношение ограничителните мерки наложени във връзка с разпространението на COVID – пандемията, се наложи да бъде преразгледано разпределението на средствата и да бъдат насочени освободените средства към действащи мерки и договори за заетост, с цел максимално усвояване на средствата за настоящата година и минимизиране на преходните средства по бюджета за следващата – с въпросните средства по действащите договори ще се плати частично в декември 2020 г. възнаграждението на работилите през този месец.