Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство (Норвежки финансов механизъм) публикува покана за финансиране на предложения BGENVIRONMENT-3.001 – „Малка грантова схема кръгова икономика“.

Целта е да бъдат финансирани проекти за разработване и провеждане на образователни кампании за повишаване на осведомеността по отношение на управлението на ресурсите, рециклиране на отпадъци и кръгова икономика сред образователните институции (училища) и населението.

Допустими кандидати/ бенефициенти

По настоящата покана допустим кандидат (бенефициент) е всяка публична или частна организация и организация с нестопанска цел, която е регистрирана като юридическо лице в България, чиято основна дейност е в образователния сектор, както са определени в Закона за предучилищното и училищното образование.

Кандидатите могат да кандидатстват самостоятелно или в партньорство. Кандидатстването се осъществява чрез подаване на формуляр за кандидатстване (от кандидата) от името на всички партньори.

Една организация може да бъде Бенефициент само по един проект и/ или партньор в не повече от два проекта по настоящата покана.

Допустими партньори

Допустимите партньори по Поканата са в съответствие с чл. 7.2.2 на Регламента относно ЕИП и Споразумението за изпълнение на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“.

Допустими партньори са всички публични или частни организации, със стопанска или с нестопанска цел, както и неправителствените организации, учредени като юридическо лице в Република България, Държавите донори, други Страни бенефициенти или в държава, която е извън Европейското икономическо пространство и която има обща граница с Р. България , или друга международна организация или неин орган, или агенция, които активно участват в изпълнението на проекта и ефективно допринасят за него.

Допустими дейности

1. Разработване на програми и провеждане на образователни кампании по тях относно кръгова икономика и рециклиране; Програмите следва да бъдат насочени както към учащите в образователните институции (училища), така и към преподавателите. Кампаниите следва да включват като минимум целите и принципите на кръговата икономика, нормативната рамка в ЕС и България във връзка с нея, постигнатите до момента резултати и предизвикателства пред нея. Разработваните програми могат да ползват добри практики от образователни кампании провеждани в страните донори. Програмите следва да включват обучение, разпространяване на информация и др.;

2. Разработване и провеждане на кампании за повишаване на осведомеността по отношение на кръговата икономика и рециклирането в образователните институции (училища); Кампаниите следва да бъдат насочени както към учащите в образователните институции, така и към преподавателите, като могат да бъдат насочени и към широката общественост; Кампаниите могат да включват и използват опита и добрите практики, прилагани в донорски страни;

Минимален и максимален размер на БФП

Минималният размер на финансиране е 50 000 EUR, а максималният – 200 000 EUR.

Продължителност на проекта

Продължителността на проекта е от 12 месеца до 24 месеца

Интензитет на БФП и парични потоци

Безвъзмездната финансова помощ от Програмата може да бъде до 100 % от общите допустими разходи. В случай че бенефициентът е НПО или частна организация, интензитетът на безвъзмездната финансова помощ от Програмата може да бъде до 90 % от общите допустими разходи по проекта, като това правило се спазва за всички плащания по проекта.

Краен срок за подаване на предложенията : 31.07.2020 год., 17.00 ч.

Връзка към официалната страница : https://www.eeagrants.bg/programi/okolna-sreda/pokani