Skip links

Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство (Норвежки финансов механизъм) публикува покана за финансиране на предложения BGENVIRONMENT-3.001 – „Малка грантова схема кръгова икономика“.

Целта е да бъдат финансирани проекти за разработване и провеждане на образователни кампании за повишаване на осведомеността по отношение на управлението на ресурсите, рециклиране на отпадъци и кръгова икономика сред образователните институции (училища) и населението.

Допустими кандидати/ бенефициенти

По настоящата покана допустим кандидат (бенефициент) е всяка публична или частна организация и организация с нестопанска цел, която е регистрирана като юридическо лице в България, чиято основна дейност е в образователния сектор, както са определени в Закона за предучилищното и училищното образование.

Кандидатите могат да кандидатстват самостоятелно или в партньорство. Кандидатстването се осъществява чрез подаване на формуляр за кандидатстване (от кандидата) от името на всички партньори.

Една организация може да бъде Бенефициент само по един проект и/ или партньор в не повече от два проекта по настоящата покана.

Допустими партньори

Допустимите партньори по Поканата са в съответствие с чл. 7.2.2 на Регламента относно ЕИП и Споразумението за изпълнение на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“.

Допустими партньори са всички публични или частни организации, със стопанска или с нестопанска цел, както и неправителствените организации, учредени като юридическо лице в Република България, Държавите донори, други Страни бенефициенти или в държава, която е извън Европейското икономическо пространство и която има обща граница с Р. България , или друга международна организация или неин орган, или агенция, които активно участват в изпълнението на проекта и ефективно допринасят за него.

Допустими дейности

1. Разработване на програми и провеждане на образователни кампании по тях относно кръгова икономика и рециклиране; Програмите следва да бъдат насочени както към учащите в образователните институции (училища), така и към преподавателите. Кампаниите следва да включват като минимум целите и принципите на кръговата икономика, нормативната рамка в ЕС и България във връзка с нея, постигнатите до момента резултати и предизвикателства пред нея. Разработваните програми могат да ползват добри практики от образователни кампании провеждани в страните донори. Програмите следва да включват обучение, разпространяване на информация и др.;

2. Разработване и провеждане на кампании за повишаване на осведомеността по отношение на кръговата икономика и рециклирането в образователните институции (училища); Кампаниите следва да бъдат насочени както към учащите в образователните институции, така и към преподавателите, като могат да бъдат насочени и към широката общественост; Кампаниите могат да включват и използват опита и добрите практики, прилагани в донорски страни;

Минимален и максимален размер на БФП

Минималният размер на финансиране е 50 000 EUR, а максималният – 200 000 EUR.

Продължителност на проекта

Продължителността на проекта е от 12 месеца до 24 месеца

Интензитет на БФП и парични потоци

Безвъзмездната финансова помощ от Програмата може да бъде до 100 % от общите допустими разходи. В случай че бенефициентът е НПО или частна организация, интензитетът на безвъзмездната финансова помощ от Програмата може да бъде до 90 % от общите допустими разходи по проекта, като това правило се спазва за всички плащания по проекта.

Краен срок за подаване на предложенията : 31.07.2020 год., 17.00 ч.

Връзка към официалната страница : https://www.eeagrants.bg/programi/okolna-sreda/pokani