Skip links

ЕИСК и МОТ ще засилят сътрудничеството за изграждане на бъдещето на труда, предвид нашите ценности

На 19 февруари Европейският икономически и социален комитет проведе разисквания с Международната организация на труда (МОТ) относно бъдещето на труда и Европейския стълб за социалните права с цел да проучи допълнителните възможности за сътрудничество и да увеличи усилията да направим бързо променящия се свят на работа справедлив, приличен и приобщаващ за следващите поколения.

Разискванията се проведоха в Брюксел на пленарната сесия на ЕИСК, органа на ЕС, представляващ европейското гражданско общество. ЕИСК приветства генералния директор на МОТ Ги Райдър, който представи стогодишната декларация на МОТ за бъдещето на труда, която беше приета от Международната конференция на труда през 2019 г., годината, която също отбеляза 100 години от нейното съществуване

В приветственото си слово към г-н Райдър, президентът на ЕИСК Лука Яхиер поздрави МОТ за 100-годишния и юбилей и за изключителната и роля в услуга на социалния прогрес.

„Позволете ми да приветствам и големите постижения на МОТ по инициативата „Столетие на бъдещето на труда“. МОТ предизвика важни дискусии за бъдещето на работата и обществото, в което живеем“, каза г-н Яхиер.

Той подчерта ангажираността на ЕИСК в текущите дискусии относно бъдещето на труда.

ЕИСК винаги е казвал, и се е чувало на най-високо ниво, че въпросите, свързани с бъдещето на труда, трябва да бъдат ключов приоритет за ЕС за гарантиране на устойчив растеж и просперитет в Европа, заяви г-н Яхиер.

В обръщението си към пленарната зала, г-н Райдър каза, че МОТ си е поставила задачата да разработи формата на бъдещето на труда в съответствие с нашите ценности. Сегашните обстоятелства налагат още по-големи усилия, тъй като несигурността и нарастващото разочарование от установените политики и политици, както и страхът и сдържаността, остават преобладаващи, когато хората обмислят бъдещето на труда.

Декларацията призовава МОТ и всички нейни държави-членки да поставят хората и работата, която вършат, в центъра на икономическите, социалните и екологичните политики. Тя призовава политиките, насочени към човека, да оформят бъдещето на труда с акцент върху икономическата сигурност, равните възможности и социалната справедливост, заяви г-н Райдър.

Декларацията се основава на три стълба на действие, които обхващат, наред с други аспекти, ученето през целия живот, равенството между половете, осигуряването и инвестирането в достойния и устойчив труд на бъдещето, както и универсалния достъп до социална защита, който днес е отказан на три четвърти от глобалната работна сила.

Съветът на ЕС вече прие заключенията за прилагане на Декларацията на МОТ, която, според г-н Райдър, сама по себе си определя обширна програма за сътрудничество на МОТ-ЕС през следващите години.

Г-н Райдър каза, че сто годишната декларация си прилича много с Европейския стълб за социални права. И двата документа са в съответствие с Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г.

Според него, „20-те принципа на стълба са приведени в съответствие със стойностите и нормативната рамка на МОТ“. Документите са едновременно „продукти на десетилетия на споделени ценности и сътрудничество и подбуда за това да работим още по-тясно заедно в бъдеще“.

Г-н Райдър постави специален акцент върху разработването на рамката на ЕС за минималната заплата и минималните доходи и за колективното договаряне, където ЕИСК може да даде ценен принос.

Вярвам, че вашият комитет трябва да играе основна роля за гарантиране, че колективното договаряне и социалният диалог остават незаменими инструменти на европейския проект“, каза той. Мястото на колективното договаряне при определянето на заплатите и другите условия на заетост е от решаващо значение.

Сега, когато стълбът стана неразделна част от новата амбициозна стратегия за растеж на Комисията – Европейската Зелена сделка, г-н Райдър подчерта и, че преходът към въглероден неутралитет през 2050 г. трябва да бъде справедлив, да всява доверие и да бъде приобщаващ.

Много хора се притесняват повече от това да стигнат до края на месеца, отколкото за края на планетата. Ето защо, трябва да направим прехода надежден на нивото на социалната справедливост. Не трябва да оставяме хората зад себе си. Не става въпрос за проектирането на бъдещето за хората, а за тях, каза той и добави, че според него ЕИСК е в идеална позиция да извърши „инженерната работа“ на справедливия преход.

Г-н Яхиер говори за приноса на ЕИСК за подобряването на прилагането на социалния стълб, упоменат в няколко скорошни становища. Освен това, ЕИСК се подготвяше да работи по новите предложения на Комисията, които следва да продължат да прилагат стълба, включително по отношение на справедлива минимална заплата, дневния ред на уменията, работата на платформата и други.

„Ето защо, има смисъл да разширим сътрудничеството между нашите две организации. Възможностите, които се появяват, биха могли да бъдат становищата на ЕИСК относно конвенциите на МОТ, определящи общите стандарти за заетост и социални стандарти, или сътрудничеството по отношение на отношенията с държави извън ЕС“, заключи председателят на ЕИСК.

По време на обсъжданията между членовете на ЕИСК и г-н Райдър, председателят на групата на работниците в ЕИСК, Оливър Рьопке, заяви: „Основният въпрос в 21 век остава как можем да гарантираме, че бъдещето на труда предоставя справедливи възможности за всички. Глобалната икономика коренно се промени от свободната търговия и дерегулацията, изменението на климата и цифровизацията.

От името на групата на работодателите, Стефано Малия заяви: „Прилагането на Европейския стълб за социални права трябва да означава, че ЕС и държавите-членки са в състояние да отговорят правилно на предизвикателствата, пред които сме изправени. Това трябва да се направи при пълно спазване на разделението на компетенциите и принципа на пропорционалност.

Джузепе Гуерини от групата „Разнообразие Европа“ говори за значението на социалната икономика, която също беше засегната от МОТ. Икономическата устойчивост на труда зависи от способността ни да дадем работа на всички, заяви г-н Гуерини.

Малко преди пленарната сесия, заместник-председателят на ЕИСК по комуникациите Изабел Каньо Агилар откри изложба на тема „100 години социална защита с МОТ“. Изложбата отбелязва сто годишнвината на МОТ и изследва създаването и еволюцията на системите за социална защита по целия свят от 1919 г.