Skip links

Европейски икономически и социален комитет – Европейски семестър: ЕИСК приема позиция относно икономическите приоритети за 2020 г.

Европейската зелена сделка трябва да доведе до повишаване на икономическия просперитет и сближаване.

Устойчивият растеж трябва да бъде основен приоритет.

Мерките за преодоляване на празнотите в инвестициите са от съществено значение

Бъдещата икономическа политика трябва да бъде в съответствие с Европейската Зелена сделка, казва Европейският икономически и социален комитет. Комитетът настоятелно призовава държавите-членки на ЕС да направят устойчивия икономически растеж основен приоритет за европейските и националните икономически политики през 2020 г. и след това, и препоръчва да се допълни и приспособи настоящата парична политика на Европейската централна банка (ЕЦБ) с предпазливо експанзивна фискална политика на равнище еврозона.

Според ЕИСК, Зелената сделка представлява не само голяма промяна за икономиките на ЕС, но и възможност за увеличаване на икономическия просперитет и сближаване в рамките на еврозоната и ЕС като цяло. Зелената сделка трябва да се превърне в основата на бъдещата икономическа политика на ЕС и еврозоната и да даде нов икономически пример. Следователно, икономическите приоритети за 2020 г. трябва да бъдат приведени в съответствие с нея.

На днешната си пленарна сесия, 19.02.2020 г., Комитетът прие своите становища относно годишната стратегия на Европейската комисия за устойчив растеж 2020 (ECO/ 502) и препоръката за икономическата политика на еврозоната (ECO/503). Становищата представят перспективата и приноса на организираното европейско гражданско общество за продължаващия дебат относно икономическите приоритети за годината напред и след това в рамките на Европейския семестър. Приоритетите бяха обсъдени от Съвета по икономически и финансови въпроси на 18.02.2020 г. и ще бъдат официално приети на предстоящата европейска среща на върха през март 2020 г.

Изказвайки се на пленарното заседание на ЕИСК, Томазо Ди Фацио, докладчик по становището относно Годишната стратегия за устойчив растеж 2020 г., заяви: „Ако държавите-членки трябва да подкрепят стратегията на Комисията, те трябва да дадат изключително важен приоритет на възстановяването на устойчивия икономически растеж със значителен увеличение на европейския БВП.“

По-нататък, в становището си, Комитетът приветства подхода, възприет в годишната стратегия за растеж, включването на целите за устойчиво развитие на Обединените нации, по-силния акцент върху дългосрочните цели и индикациите за инвестиции. ЕИСК също така оценява факта, че е наблегнато на социалните права и призовава да се обърне специално внимание на въпроса за пола, по-специално на правата на жените на работното място, постигането на равнопоставеност на заплащането и закрилата на заетостта на майките и не на последно място на борбата с отрицателната демографска тенденция.

Съгласни сме с Комисията, че стратегията ни за растеж трябва да се основава на четири основни стълба: устойчивост на околната среда, производителност, стабилност и справедливост, и че по-специално устойчивостта на околната среда следва да бъде водеща в процеса на разработване на политики, обясни г-н Ди Фацио.

Комитетът е напълно наясно, че постигането на европейска „зелена сделка“ и устойчив растеж ще изискват реформи и инвестиции. Вярва обаче, че предложеното финансиране от Фонда за справедлив преход и механизма няма да бъде достатъчно. За да се преодолее текущата инвестиционна пропаст, ЕИСК предлага да се увеличат финансовите ресурси за тези инструменти и призова за допълнителни мерки за облекчаване и увеличаване на частното и публичното финансиране.

Има продължаваща необходимост от предпазливо агресивна парична политика през идния период, особено с оглед на очакваното икономическо забавяне, заяви Петър Захрадник, докладчик по становището относно икономическата политика на еврозоната 2020 г. В същото време, ние имаме нужда да се осигури балансирано взаимодействие между икономическата политика и различните стълбове на Икономическия и валутен съюз. По-специално, подобрената фискална дисциплина през последните няколко години дава възможност не само за инвестиции, но и за по-нататъчно прилагане на необходимите мерки за структурна политика с оглед увеличаване на икономическия потенциал и намаляване на трайните макроикономически и социални дисбаланси между и в рамките на държавите членки.

Г-н Захрадник изтъкна и важността на осигуряването на стабилност на финансовия пазар през следващия период чрез прилагане на останалите ключови елементи за завършване на Банковия съюз и Съюза на капиталовите пазари. Стабилността на финансовата система е от решаващо значение за осигуряване на доверието и доверието на инвеститорите и пазарите в икономиките на ЕС и следователно за осигуряването на растеж на бизнеса и инвестициите.

ЕИСК се надява, че ще бъдат проучени и приети допълнителни мерки, регулиращи инвестициите, и че те ще дадат възможност на всички държави да инвестират сумите, необходими за постигане на техните енергийни и климатични цели по пътя към неутрална за климата икономика на ЕС. Тъй като инвестициите са от решаващо значение за ефикасното справяне с предизвикателствата пред обществото и за превръщането им в възможности за бъдещ просперитет и благополучие, ЕИСК предлага в становищата си да се приеме „златното правило“ за публичните инвестиции.

Освен това, Комитетът препоръчва приспособяване на данъчна система, подходяща за бъдещи нужди. ЕИСК трябва да насърчава по-екологично поведение, да ограничава несъответствията в нивата на доходите и богатството и да предотвратява данъчните измами, укриването и избягването на плащанията.

За постигане на устойчив растеж, Комитетът също препоръчва подобряване на функционирането на единния пазар, например чрез приоритет в рамките на Европейския семестър, създаване на условия за лоялна конкуренция и качествена бизнес среда.

И накрая, становищата на ЕИСК сочат важността за успеха на стратегията на Комисията за включване на местната икономика и гражданското общество в разработването и прилагането на справедливи мерки и инвестиции.