Skip links

ЕИСК е готов да си сътрудничи с Европейската комисия по нов пакт за миграцията и убежищата

Европейският икономически и социален комитет, дом на организираното европейско гражданско общество, стои рамо до рамо с Европейската комисия като точния партньор за справяне с бъдещето на политиките на ЕС за миграция и интеграция.

На европейско равнище е необходимо спешно ново споразумение за миграцията и за тази цел ЕИСК е готов да подкрепи текущите усилия на Комисията. В свое изказване на 03.03.2020 год., Председателят на ЕИСК Лука Яхиер даде да се разбере, че миграцията е приоритет за ЕИСК, както се вижда и от факта, че Комитетът беше много активен в тази област в продължение на много години.

„ЕС трябва да предприеме незабавни действия за изготвяне на нов пакт за миграцията и убежището, както и да работи съвместно с държавите-членки за интеграцията. Трябва да установим истинска обща процедура за убежище, която да е надеждна, гъвкава и ефективна, като същевременно гарантираме различни правни пътеки за хората, които се нуждаят, например програми за презаселване и хуманитарни визи. ЕС трябва да създаде и допълнителни начини за законна миграция към ЕС за други видове мигранти, което ще допринесе значително за намаляване на нередовната миграция.“, каза той.

Г-н Яхиер изрази загрижеността си във връзка с миграцията в много европейски страни, особено Кипър, Хърватия, Италия и Гърция, споменавайки, че хуманитарните работници често са били обвинявани или осъждани за предлагане на помощ на нуждаещи се хора, и че неприемливата ксенофобия нараства. из цяла Европа. ЕИСК е много притеснен от миграционната ситуация в много страни от Южна Европа, причинена от липсата на солидарност между държавите-членки, на легален достъп до Европа и намалените дейности за търсене и спасяване в Средиземноморието, предупреди той.

Изказвайки се по време на дебата, организиран от секцията на ЕИСК за заетост, социални въпроси и гражданство (SOC) в същия ден, Илва Йохансон, европейски комисар по вътрешните работи, изтъкна текущата работа на Комисията в областта на миграцията и убежищата и намерението й да поднови изготвянето на политика на ЕС чрез ново споразумение. „Нуждаем се от нов пакт за миграцията и убежищата – на първо място, защото най-уязвимите зависят от него и второ – защото нашата икономика и общество се възползват от легалната миграция: нашите социални системи трябва да бъдат устойчиви в дългосрочен план и нашите фирми имат нужда от квалифицирани работници.“,  каза тя.

След това тя посочи значението на увеличаването на доверието и преодоляването на различията между държавите-членки, за да могат националните правителства да намерят общ път напред. „За да продължим напред обаче, трябва да сме наясно, че миграцията е нещо нормално. Всяка година между 2 и 2,5 милиона души идват в ЕС: 140 000 от тях са нередовни, което е равно на 5%. Това означава, че 95% от хората пристигат по подреден, наблюдаван и управляван начин“.

Г-жа Йохансон се съгласи с необходимостта от по-безопасни и законни пътища към ЕС за лицата, търсещи международна закрила. „Хората, които бягат за живота си заради война, глад или преследване, имат право на защита. Трябва да им го дадем. Интеграцията на мигрантите и бежанците е от съществено значение за бъдещата ни миграционна политика на ЕС. Интеграцията започва с работа. Но става въпрос и за социално включване.“, добави тя.

По време на срещата, някои от членовете на ЕИСК изразиха своите опасения относно настоящата драматична ситуация на гръцко-турската граница и на някои гръцки острови, подчертавайки необходимостта от солидарност и от мерки на равнище ЕС. Те казаха, че не е приемливо някои държави-членки да се откажат от съвместните задължения и да оставят други държави-членки да поемат непропорционална тежест, подчертавайки, че това е моментът за действия, а не за продължаване на анализа и дебатите.

ЕИСК настойчиво подчертава, че организациите на гражданското общество играят важна роля за по-безопасното и хуманно презаселване, пътуване и приемане на мигранти и бежанци. Следователно, гражданското общество следва да участва в проектирането, прилагането, мониторинга и оценката на мерките за миграция, приети от всички компетентни органи.

Г-жа Йохансон заяви, че в този смисъл ЕИСК е „перфектния партньор“ за дискусия относно миграцията и интеграцията, признавайки важната роля на гражданското общество за улесняване на приемането на лица, нуждаещи се от защита и подпомагане на тяхната интеграция. „Заетостта е ключът към интеграцията на мигрантите и бежанците, а социалните партньори и гражданското общество са от съществено значение за формирането на заетостта и социалните политики.“, заключи тя.